Politika Dokümanları

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele

Uluslararası alanda saygın ve güvenilir bir konuma sahip olan Türk Eximbank, suç gelirinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleyi, yasal düzenlemelere uyumun yanı sıra, sosyal bir sorumluluk olarak görmekte ve bu mücadeleye önem vermektedir. Bankamız, söz konusu mücadeleyi, aynı zamanda, uluslararası sistem ile uyumun önemli bir unsuru olarak değerlendirmektedir.

Kalkınma bankası statüsünde olan Türk Eximbank, ulusal mevzuat çerçevesinde, Uyum Programı oluşturma hususunda muaf tutulmuştur. Diğer yandan, Banka yönetim kurulu tarafından onaylanmış “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Politika ve Uygulama Prensipleri” çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı amacıyla Bankamızın kullanılmasının engellenmesi, Bankamız çalışanlarının yasal ve idari yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması, banka politika, prosedür ve kontrol yöntemlerinin, ilgili yasa ve yasanın yetki verdiği kurumların yaptığı düzenlemelere uyumunun ve uluslararası sözleşmeler ile muhabir ilişkilerinde gerekli uyum ve işbirliğinin sağlanması, Bankanın güvenli bankacılık faaliyetini sürdürmesi, itibarının ve müşteri kalitesinin korunması amaçlanmaktadır. Söz konusu politika, prosedür ve kontrol yöntemleri Genel Müdürlük, bölge müdürlükleri, şubeler ve irtibat bürolarını kapsamaktadır.

OECD Resmi İhracat Kredileri ve Rüşvetle Mücadele Tavsiye Kararı ve Bankamız Uygulama Esasları

OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi: İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından hazırlanan Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi  ( Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi), 1997 tarihinde müzakere edilerek imzalanmış ve 15 Şubat 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Sözleşme’nin amacı, Sözleşme’ ye taraf ülkelerin tabiiyetini taşıyan gerçek veya tüzel kişilerin, yabancı kamu görevlilerine rüşvet vermesinin engellenmesidir. Bu vasıtayla, Sözleşme’ ye taraf ülkelerin uluslararası ticaret yaparken, yolsuzluk ve rüşvetten kaçınmaları amaçlanmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, (X) ülkesinin tabiiyetini taşıyan bir şirket yetkilisinin, ticaret yaptığı (Y) ülkesinin bir kamu görevlisine - örneğin milletvekiline veya yargıcına- kendisine çıkar sağlamak amacıyla rüşvet vermesi, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi suçunu oluşturmaktadır.  Ülkemiz, Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’ni, 17 Aralık 1997’de imzalamış ve 1 Ocak 2000 tarihinde de onay süreci tamamlanmıştır. Adı geçen sözleşme ile ilgili olarak, iç hukukumuzda düzenlemeye gidilmiş, 02.01.2003 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 11 Ocak 2003 tarihli ve 24990 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu gelişme ile birlikte, yabancı kamu görevlilerine rüşvet suçu iç hukukumuza dâhil edilmiştir.

OECD İhracat Kredileri ve Rüşvet Konsey Tavsiye Kararı ve Bankamız Uygulama Esasları: OECD bünyesinde faaliyet gösteren ve katılımcı devletlerin resmi ihracat kredi kurumlarının oluşturduğu İhracat Kredi Grubu tarafından Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi ile paralel şekilde devlet destekli ihracat kredi/sigorta işlemlerinde rüşvetle mücadele amacıyla İhracat Kredileri ve Rüşvet Konsey Tavsiye Kararı uygulamaya konulmuştur. Tavsiye Kararının güncel hali linkte yer almaktadır:  revised Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits (OECD/LEGAL/0447) .  

Söz konusu Tavsiye Kararı çerçevesinde Bankamız bünyesinde rüşvetle mücadeleye yönelik iç düzenleme olan Türk Eximbank Uluslararası Ticari İşlemlerde Rüşvet Verilmesinin Önlenmesine İlişkin Uygulama Esasları oluşturulmuştur. Türk Eximbank bünyesinde, kredi, sigorta ve garanti programlarından yararlanacak tüm firmalardan, başvuruya konu işlemin, herhangi bir aşamasında rüşvet verilmediğini ve verilmeyeceğini bildiren bir “taahhütname” alınmasına 2004 yılında başlanmıştır. 2019 yılında yapılan değişiklikler sonucu, Türk Eximbank, ihracatçılardan ve kredi/sigorta/garanti işlemi için sözleşme yaptığı diğer taraflardan, tüm programlarında, rüşvetle mücadele amacıyla taahhüt almaya başlamıştır.

Bankamızca Alınan Taahhütler:  İhracatçılar ve Bankamızla sözleşme ilişkisi kuran taraflar,  kendilerinin ve onlar adına hareket eden kişilerin, başvuruya konu uluslararası ticari işlemle ilgili olarak, ülkemizde ve iş yaptıkları ülkede rüşvet suçuna karışmadığını/karışmayacaklarını; ulusal veya uluslararası yetkili kuruluşların kamuya açık güncel yaptırım listelerinde bulunmadıklarını; haklarında rüşvetle suçuyla ilgili devam eden yargılama, soruşturma, mahkûmiyet kararı, hakem kararı ya da idari bir ceza bulunmadığını;  aracı kurumlara veya firma adına hareket eden kişilere ödenen ücret ve komisyonların yasal olduğunu taahhüt eder.

Yaptırımlar:  Bankamızca talep edilen taahhütlerde bulunmaktan kaçınan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya taahhüt ettiği hususları ihlal ettiği tespit edilen firmaların başvuruları reddedilir ve/veya ödemeleri durdurulur ve yapılmış olan ödemeler, Uygulama Esaslarında belirtilen koşullar çerçevesinde tahsil edilir. Söz konusu tedbir ve yaptırımlar Bankamızın  ‘Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Uluslararası Ticari İşlemlerde Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesine İlişkin Uygulama Esaslarında düzenlenmektedir.  

Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Uluslararası Ticari İşlemlerde Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesine İlişkin Uygulama Esasları ve Eki Taahhütname:

Uygulama Esasları

Taahhütname ve Muvafakatname

OECD Çok Uluslu Şirketler Sorumlu İş Yönetimi Rehberi

Taraf olan devletlerin çok uluslu şirketlere yönelik sorumlu iş yapma prensipleri ve standartlarını içeren tavsiyeleri niteliğindeki Çok Uluslu Şirketler Sorumlu İş Yönetimi Rehberi (Rehber), şirketlerin ekonomik, çevresel ve sosyal ilerlemeye yapabilecekleri olumlu katkıları teşvik etmeyi ve faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleriyle ilişkilendirilebilecek konulardaki olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Rehber, insan hakları, işçi hakları, çevre, rüşvet, tüketici çıkarları, kamuoyunu aydınlatma, bilim ve teknoloji, rekabet ve vergilendirme dahil olmak üzere ticari sorumluluğun tüm temel alanlarını kapsamaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız: OECD Çok Uluslu Şirketler Sorumlu İş Yönetimi Rehberi (OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct)

Kişisel Verilerin Korunması

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi olarak veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

3332 sayılı 25/03/1987 tarihli Kanun’un verdiği yetki ile kurulmuş olan Bankamızın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü, güvence ve destek sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Bankamızın amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapacağı faaliyetlere www.eximbank.gov.tr adresinden ulaşılabilmekte olan esas sözleşmesinde yer verilmekte olup, Bankamız tarafından temel olarak ihracatçılara kredi ve sigorta desteği sağlanmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Bankamız hizmetlerinden yararlanan ihracatçı vasfını haiz tüzel kişi veya gerçek kişi tacirlerin ortakları, temsil yetkilileri, müşteri lehine kefil/garantör/ipotek veren/eş veya vekil vb. gerçek kişilere, Bankamızı ve internet sitemizi ziyaret eden gerçek kişilere veya herhangi bir sebeple Bankamızla ilişiği olan gerçek kişilere ait aşağıda belirtilen kişisel veriler, Bankamız tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini teminen işlenebilmektedir.

 • Kimlik (özel nitelikli kişisel verilerden olup din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veriler dolaylı olarak kimlik veya ehliyet suretinden gelebilmektedir), iletişim, mal varlığı verileri, finansal veriler, eğitime ilişkin ve mesleki veriler, şirket verisi, taşıt verisi, imza bilgileri ve pasaport verisi,
 • Eximbank çevrimiçi hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sitemizi veya E- şubelerimizi ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezinmeniz halinde dijital iz verileriniz,
 • Bankamızı ziyaret etmeniz halinde kimlik ve görsel verileriniz ile
 • Bankamızın çağrı merkezini aramanız halinde işitsel verileriniz

aşağıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenebilir:

- İhracat kredisi tesisine ve alacakların sigortalanması faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin (internet, mobil, şubelerimiz, çağrı merkezi vb. vasıtasıyla) sunulabilmesi ve söz konusu faaliyetler için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

- Kredi tahsisisin yapılabilmesi için kredibilitenin değerlendirilmesi kapsamında gerekli analiz, istihbarat, risk sınıflandırılması çalışmalarının yapılması ve Tahsis Değerlendirme Raporu’nun (TDR raporunun) hazırlanması, mevzuattan kaynaklı risk gruplarına ilişkin düzenlemeler de dikkate alınarak limit taleplerinin değerlendirilmesi,

- Tahsis edilecek limitin teminatına ilişkin kefalet ve ipotek süreçlerinin yürütülmesi, ekspertiz işlemlerinin yapılması ve ilgili kişilerden rızalarının temin edilmesi,

- İç kontrol, denetim ve bağımsız denetim, inceleme ve soruşturma süreçlerinin yürütülmesi,

- Resmi kurum ve kuruluşlara yapılan raporlamalar da dâhil olmak üzere periyodik muhasebe ve finansal raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

- Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve Bankamıza iletilen kararların uygulanması,

- Bankamızla bir işlem tesis etmeniz halinde ulusal ve uluslararası suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile rüşvetle mücadele düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- Bankamıza yaptığınız bilgi edinme başvurularınızın karşılanması,

- Kontrol, iyileştirme, risk değerlendirmesi, risk izleme vb. konularında çeşitli raporların hazırlanması,

- Mal ve hizmet temin edilebilmesi için ihale süreçlerinin yürütülmesi ve fon temininin sağlanması,

- Bankamız genel müdürlük ve şubelerinin ziyaret edilmesi halinde güvenlik kameralarıyla görüntülerin kaydedilmesi, ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik gerekli kayıt işlemlerinin yürütülmesi,

- Bankamızın internet ağına bağlanmanız halinde 5651 sayılı Kanun gereğince erişim kayıtlarınızın tutulması,

- Çağrı merkezi vasıtasıyla yapılan taleplerinin yerine getirilmesi sırasında kalite standartlarının sağlanması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ses kaydınızın alınması, Bankamız faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi,

- Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve sair ilgili diğer mevzuata ve Türk Eximbank politika ve prosedürlerine uyum sağlanması ve veri güvenliğinin temini

Ayrıca, kişisel verileriniz Bankamıza ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2 nci maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla ve Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; yurt içinde ve yurt dışında bulunan bankalar dâhil iş birliği içerisinde olduğumuz reasürans şirketlerine, özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, Bankamızın hizmet aldığı ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçilere, denetim, danışmanlık vb. profesyonel şirketler ile anlaşmalı olduğu diğer iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olma ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 • Tarafınızdan bizzat sözlü ya da yazılı olarak,
 • Ekspertiz ve enformasyon şirketleri dahil olmak üzere hizmetlerinden yararlandığımız diğer şirketlerden,
 • Resmi kurum ve kuruluşlardan ve halka açık kaynaklardan,
 • Bankamız genel müdürlüğü veya şubelerimizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla,
 • İnternet sitesi, E-şube uygulaması, e-posta, kargo, çağrı merkezi vasıtasıyla

otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.eximbank.gov.tr adresindeki form ile;

 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7B 34768 Ümraniye / İSTANBUL adresinde bizzat veya
 • Bankamızın tikb.turkeximbank@hs02.kep.tr posta adresine veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Bankamızın info@eximbank.gov.tr, bilgiedinme@eximbank.gov.tr adresine veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usullerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Bankamız, Kanunu’nun 13 üncü maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.