Faiz Swapı ile İhracatçı piyasadaki faiz dalgalanmalarından kaynaklanan faiz riskinden korunabilmektedir.

Faiz Swapı Nedir?

İhracatçı ile Banka’nın bir varlık veya borca ilişkin dönemsel faiz ödemelerini değişken faiz oranından sabit faiz oranına veya sabit faiz oranından değişken faiz oranına çevirmek amacıyla girdikleri, dönemsel olarak her Takas Tarihi’nde, Değişken Faiz Tutarı ile Sabit Faiz Tutarını karşılıklı ödemelerini öngören ticari işlemler anlamına gelir. Faiz swapları aynı para biriminden olan varlık veya borçların sadece faiz ödemelerinin yapısını değiştirmekte olup, anaparaların değiştirilmesi söz konusu değildir.

Ürünün Amacı Nedir?

İhracatçıların piyasadaki faiz dalgalanmalarından kaynaklanan faiz riskinden korunabilmeleri amaçlanmaktadır.

İşlem Hangi Para Birimleri İle Yapılmaktadır?

Faiz swapı işlemine konu para birimleri Türk Lirası, ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini, Japon Yeni vb. Hazine Daire Başkanlığı’nın karar vereceği para birimleridir.

Vade ve İşlem Limitleri Nelerdir?

İhracatçının maksimum türev işlem limiti, İhracatçıya tahsis edilen genel limitin yüzde 50’si ya da 25 milyon dolar ile sınırlıdır.

Faiz swapı işlemlerinin vadesi en az 2 yıl en çok 10 yıldır.

İhracatçının faiz swapı işlemi için talep edebileceği minimum işlem tutarı ise 1.000.000 ABD Doları ve muadili para birimleridir.

Hangi Saatler Arasında İşlem Yapılabilir?

Faiz Swapı işlemleri 09:30-15:30 saatleri arasında yapılabilecektir. İşlem vadesi ilgili para birimlerinin resmi tatil günlerinde olamayacaktır.

Maliyeti Nedir?

Faiz Swapı işlemi için Banka tarafından herhangi bir işlem ücreti ya da komisyon alınmamaktadır. Teminat karşılığında işlem yapılmaktadır.


Daha detaylı bilgi almak için 0 850 200 5631 veya 0 850 200 5638 numaralı telefonlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Faiz Swapı - Örnek İşlemler?

Örnek İşlemler

Faiz Swapı işlemlerine ait örneklerimize göz atabilirsiniz.

Türev Ürünler Tanıtım Kitapçığı

Faiz Swapı İşlemlerinden Kimler Yararlanabilir?

Faiz Swapı işleminden yararlanmak için;

İhracatçının, Bankada firma bilgilerinin kayıtlı olması, İhracatçı ile Banka arasında “Genel Kredi Sözleşmesi”nin imzalanmış olması ve gerekli teminatların Banka nezdinde tesis edilmiş olması,

İhracatçı ile Banka arasında “Türev Ürünler Çerçeve Sözleşmesi” ve bu sözleşmenin Ek’leri olan “Genel Risk Bildirim Formu” ile “Tezgahüstü Türev İşlemler Risk Bildirim Formu”nun imzalanması ve “Uygunluk Testi”nin doldurulması gerekmektedir.

İşlem yapabilmek için özel şart aranmakta mıdır?

İlgili belgeleri tarafımıza ulaştıran tüm ihracatçılarımız kredi kullanım, ihracat taahhüdü gibi özel şartlar aranmadan işlem yapabilmektedir.

Nasıl Müracaat Edilir?

Bankamızda halihazırda “Firma Bilgileri” kayıtlı olan ihracatçılarımızın;

“Genel Kredi Sözleşmesi”ni imzalaması ve türev işlem limiti tahsis edildikten sonra; 2 nüsha halinde imzalanmış, “Türev Ürünler Çerçeve Sözleşmesi” ve bu sözleşmenin Ek’leri olan “Genel Risk Bildirim Formu” ile “Tezgahüstü Türev İşlemler Risk Bildirim Formu“ ve “Uygunluk Testi”nin orijinal nüshaları ile sözleşmede imzası bulunan şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirkülerini elden ve/veya posta-kurye ile Hazine Orta Ofis Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.

Teminat Nedir?

Faiz Swapı işlemlerinde İhracatçının yükümlülüğünü yerine getirmeme riski garanti altına alınmadığından Faiz Swapı sözleşmelerinde kredi riski bulunmaktadır. Banka bu risk karşılığında İhracatçıdan başlangıç teminatı ve gerekli durumlarda sürdürme teminatı talep eder.

Temin edilecek teminat tutarlarının TL karşılığının belirlenmesinde Türk Eximbank gişe kurları kullanılacaktır. İlgili işlemler için, türev işlem limiti dahilinde, her bir işlem özelinde ayrı teminat tesis edilecektir. Her bir işlemin vadesi temin edilen teminatın vadesinden 10 gün öncesi ile sınırlıdır. Başlangıç ve sürdürme teminatı seviyesi işlem bazında Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Kabul Edilen Teminat Türleri Nelerdir?

 • Banka teminat mektupları,
 • Nakit blokaj,
 • Moody’s tarafından, Ülke Risk Derecelemesi Aa1 ve üstü olarak derecelendirilen ülkelerin ihraç ettiği menkul kıymetler,
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler,
 • Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilen menkul kıymetler,
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Akbank T.A.Ş, T. Garanti Bankası A.Ş, T. İş Bankası A.Ş, T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin ihraç ettikleri menkul kıymetler,
 • ve Bankanın uygun göreceği diğer teminatlar kullanılabilmektedir.
 

Başlangıç ve Sürdürme Teminatı Nedir?

Faiz Swapı işlemi yapabilmek için İhracatçı tarafından Bankaya teminat olarak verilmesi gereken tutar başlangıç teminatıdır. Sürdürme teminatı ise, faiz swapı işleminin vadesi boyunca, piyasadaki kur dalgalanmalarından olumsuz etkilenmesi sonucunda başlangıç teminatının düşebileceği alt seviyedir.Sürdürme teminatı oranı başlangıç teminatı oranının yüzde 50’sidir.

Faiz Swapı işleminin vadelesine göre belirlenecek olan teminat oranları tabloda belirtilmiştir.

Vade

Türk Lirası Karşılığı İşlemler İçin Başlangıç Teminatı Oranı

Türk Lirası Karşılığı İşlemler İçin Sürdürme Teminatı Oranı

Döviz Karşılığı Döviz İşlemler İçin Başlangıç Teminatı Oranı

Döviz Karşılığı Döviz İşlemler İçin Sürdürme Teminatı Oranı

2-3 Yıl

10%

5%

2%

1%

3-4 Yıl

10%

5%

4%

2%

5-7 Yıl

10%

5%

6%

3%

8-10 Yıl

10%

5%

8%

4%

Teminat Tamamlama Çağrısı Nedir?

Başlangıç teminatının seviyesi günlük yapılan değerleme sonucunda yüzde 50 seviyesinin altına düşmesi durumunda teminat tamamlama çağrısı yapılarak, teminatın tekrar başlangıç teminatı seviyesine çıkartılması talep edilecektir.

Faiz Swapı İşlem Tarihinde Neler Yapılmalı?

 • Türev işlem limiti tahsis edilen ve teminat alınan İhracatçı ilgili şartları belirten ve firmayı temsile yetkili kişi(ler)ce imzalanan “İşlem Yapma Formu”nu Bankaya iletir.
 • İşlemin yapılmasıyla birlikte, gerekli başlangıç teminat tutarı bloke edilerek İhracatçı tarafından temin edilen teminat tutarından ve türev işlem limitinden düşürülür.
 • Teminat tutarlarına bloke koyulmasından itibaren müşterinin işlem yapmaktan vazgeçme hakkı ya da işlem yapmak istediği tutarı değiştirme hakkı yoktur. Bankanın işlem tutarını azaltma hakkı saklıdır.
 • Banka, işlem sonucunu İhracatçıya işlem günü göndereceği faiz swapı işlem dekontu ile teyit eder.
 • İhracatçı, firmayı temsile yetkili kişi(ler)ce imzalanan Faiz Swapı İşlem Dekontuna  “Kabul edilmiştir” ibaresi yazarak Faiz Swapı İşlem Dekontunu işlem günü Bankaya iletir.
 • Bankanın, faiz swapı işlem dekontunun aslını İhracatçının adresine işlem tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde yollamasını müteakiben İhracatçı, faiz swapı işlem dekontunun ıslak imzalı aslını Bankaya 5 (beş) iş günü içinde posta veya kurye ile teslim eder.

Faiz Swapı İşlem Süresince Neler Yapılmalı?

 • İhracatçının herhangi bir sebeple işlem vadesinden önce faiz swapı işleminden vazgeçmesi durumunda o günkü piyasa koşullarına göre işlem tek taraflı olarak Banka tarafından değerlendirilir ve Banka tarafından piyasa koşulları baz alınarak belirlenen ceza tutarı İhracatçının ilgili teminatından tahsil edilir.
 • Günlük olarak yapılan değerleme sonucunda eğer müşteri açısından kar oluşursa, teminat tutarında bir değişiklik olmaz.
 • Günlük olarak yapılan değerleme sonucunda eğer İhracatçı açısından zarar oluşursa ve oluşan zarar tutarı başlangıç teminatının Genel Müdürlük tarafından belirlenen sürdürme teminatı seviyesinin altına düşmezse teminat tamamlama çağrısı yapılmaz.
 • Günlük olarak yapılan değerleme sonucunda eğer İhracatçı açısından zarar oluşursa ve oluşan zarar tutarı başlangıç teminatını Genel Müdürlük tarafından belirlenen sürdürme teminatı seviyesinin altına düşürürse teminat seviyesi başlangıç teminatı tutarına tamamlanır.
 • İhracatçı teminat tamamlama çağrısına 2 (iki) iş günü içinde uymazsa temerrüt esasları yürürlüğe girer ve İhracatçının teminatları tazmin yoluna gidilir.
 • Banka, işlemin vadesi boyunca işlem detaylarına, teminat ve kar/zarar durumuna ilişkin İhracatçıya bildirimde bulunur ve aylık olarak düzenlenen hesap ekstresini gönderir.

Faiz Swapı İşleminin Vadesinde Neler Yapılmalı?

 • Faiz swapı işleminin takas tarihlerinde belirlenen takas tutarları Banka tarafından İhracatçıya Değişken faiz ödemeleri için, ilgili tarihlerde ICE ve EBF tarafından işleme konu takas tarihleri için belirlenen faiz oranları kullanılarak yeni dönemin değişken faiz tutarı hesaplanır ve İhracatçıya bildirilir.
 • Faiz swapı işleminin takas tarihlerinde, uzlaşma yöntemi nakdi uzlaşmalı olarak belirlenmiş ise Değişken Faiz Tutarı ile Sabit Faiz Tutarı arasındaki mutlak fark (“Swap Takas Tutarı”) hesaplanır. Değişken Faiz Tutarı Sabit Faiz Tutarı’ndan fazla ise Değişken Faiz Ödeyicisi, tersi durumda ise Sabit Faiz Ödeyicisi, ilgili Takas Tarihi’nde karşı Taraf’a Swap Takas Tutarı’nı öder. İhracatçının yükümlülüğünü vade gününde yerine getirmesini müteakip, Banka ilgili para birimlerinin işlem saatleri içerisinde olma durumuna göre en yakın işlem gününde yükümlüğünü yerine getirir. TL işlemlerinde yükümlülükler aynı gün, USD, EUR ve GBP işlemlerinde ertesi iş günü, JPY işlemlerinde ise 2 iş günü sonra yerine getirilir. İhracatçının yükümlü olduğu durumda belirtilen saate kadar yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda temerrüt esasları yürürlüğe girer.
 • Kaydi teslimatlı faiz swapı işleminin takas tarihlerinde, tarafların ödemesi gereken Değişken Faiz Tutarı ile Sabit Faiz Tutarı Banka tarafından hesaplanır. İhracatçının ödemekle yükümlü olduğu faiz tutarını, Banka’nın belirlediği saate kadar Banka tarafından belirlenen hesaba ödenmesinin ardından, Banka yükümlülüğünü İhracatçı hesabına ödeyerek yerine getirir.
 • Eğer İhracatçı Banka tarafından belirtilen saate kadar yükümlülüğünü yerine getirmezse temerrüt esasları yürürlüğe girer ve İhracatçının teminatları tazmin yoluna gidilir. İhracatçı bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Yükümlülük yerine getirilmediği takdirde teminat serbest bırakılmaz.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.