Forward işlemi ile İhracatçının döviz kurundaki artıştan/azalıştan kaynaklanan kur riskinden korunması amaçlanmaktadır.

Nakdi Uzlaşmalı (Non-Deliverable) Forward Nedir?

İhracatçıyı belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki dövizi alma veya satma, Bankayı ise dövizi satma veya alma yükümlüsü kılan, vade sonunda ise nakdi uzlaşma yapılan ticari işlemler anlamına gelir.

Forward Türleri Nelerdir?

Türk Eximbank’ın İhracatçıdan Döviz Kuru Forward Alışı: İhracatçı önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden anlaşılan fiyat üzerinden Bankaya satar. Banka ise önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden anlaşılan fiyat üzerinden satın almakla yükümlüdür. Forward işleminde İhracatçının yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşılık Banka, İhracatçıdan teminat talep eder.

Türk Eximbank’ın İhracatçıya Döviz Kuru Forward Satışı: İhracatçı önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden anlaşılan fiyat üzerinden Bankadan alır. Banka ise önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden anlaşılan fiyat üzerinden satmakla yükümlüdür. Forward işleminde İhracatçının yükümlülüğünü yerine getirmeme riskine karşılık Banka, İhracatçıdan teminat talep eder.

Ürünün Amacı Nedir?

Forward işlemi ile İhracatçının döviz kurundaki artıştan/azalıştan kaynaklanan kur riskinden korunması amaçlanmaktadır.

İşlem Hangi Para Birimleri İle Yapılmaktadır?

Forward işlemine konu döviz kurları USD/TL, EUR/TL, GBP/TL, JPY/TL vb. Hazine Daire Başkanlığı’nın karar vereceği para birimleridir.

Vade ve İşlem Limitleri Nelerdir?

İhracatçının maksimum türev işlem limiti, İhracatçıya tahsis edilen genel limitin yüzde 50’si ya da 25 milyon dolar tutarının küçük olanı ile sınırlıdır.

İhracatçının forward işlemi için talep edebileceği minimum işlem tutarı ise 20.000 ABD Doları ve muadili para birimleridir.

Forward işlemlerinin vadesi en çok 360 gündür.

Hangi Saatler Arasında İşlem Yapılabilir?

Forward işlemleri 09:30-15:30 saatleri arasında yapılabilecektir. İşlem vadesi ilgili para birimlerinin resmi tatil günlerinde olamayacaktır.

Maliyeti Nedir?

Forward işlemi için Banka tarafından herhangi bir işlem ücreti ya da komisyon alınmamaktadır.


Daha detaylı bilgi almak için 0 850 200 55 00 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Forward - Örnek İşlemler?

Örnek İşlemler

Nakdi Uzlaşmalı (Non-Deliverable) Forward işlemlerine ait örneklerimize göz atabilirsiniz.

Örnek İşlemler

? Aradığınız ürünü bulamadınız mı?

Bankamızın geniş ürün yelpazesinden ihtiyaçlarınıza en uygun olanına birlikte karar verelim. Uzmanlarımızdan destek almak için iletişim bilgilerinizi bize iletmeniz yeterli.

Sizi Arayalım

Gerekli Belgeler

Sıkça Sorulan Sorular

Forward İşlemlerinden Kimler Yararlanabilir?

Döviz Kuru Forward İşleminden yararlanmak için;

İhracatçının, Bankada firma bilgilerinin kayıtlı olması, İhracatçı ile Banka arasında “Genel Kredi Sözleşmesi”nin imzalanmış olması ve gerekli teminatların Banka nezdinde tesis edilmiş olması,

İhracatçı ile Banka arasında “Türev Ürünler Çerçeve Sözleşmesi” ve bu sözleşmenin Ek’leri olan “Genel Risk Bildirim Formu” ile “Tezgahüstü Türev İşlemler Risk Bildirim Formu”nun imzalanması ve “Uygunluk Testi”nin doldurulması gerekmektedir.

Nasıl Müracaat Edilir?

Bankamızda halihazırda “Firma Bilgileri” kayıtlı olan ihracatçılarımızın;

“Genel Kredi Sözleşmesi”ni imzalaması ve türev işlem limiti tahsis edildikten sonra; 2 nüsha halinde imzalanmış, “Türev Ürünler Çerçeve Sözleşmesi” ve bu sözleşmenin Ek’leri olan “Genel Risk Bildirim Formu” ile “Tezgahüstü Türev İşlemler Risk Bildirim Formu“ ve “Uygunluk Testi”nin orijinal nüshaları ile sözleşmede imzası bulunan şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait 6 aydan eski olmamak kaydıyla noter tasdikli imza sirkülerini elden ve/veya posta-kurye ile Hazine Operasyon Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.

Teminat Nedir?

Forward işlemlerinde İhracatçının yükümlülüğünü yerine getirmeme riski garanti altına alınmadığından forward sözleşmelerinde kredi riski bulunmaktadır. Banka bu risk karşılığında İhracatçıdan başlangıç teminatı talep eder.

Teminat olarak “Banka Kesin Teminat Mektubu”, “Nakit Teminat” veya Bankanın uygun göreceği diğer teminat türleri kabul edilir. Temin edilecek teminat tutarlarının TL karşılığının belirlenmesinde Türk Eximbank döviz alış kurları kullanılacaktır. İlgili işlemler için, türev işlem limiti dahilinde, her bir işlem özelinde ayrı teminat tesis edilecektir. Her bir işlemin vadesi temin edilen teminatın vadesinden 10 gün öncesi ile sınırlıdır. Başlangıç ve sürdürme teminatı seviyesi işlem bazında Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Başlangıç Teminatı Nedir?

Bir forward işlemi yapabilmek için İhracatçı tarafından Bankaya teminat olarak verilmesi gereken tutar başlangıç teminatıdır. Başlangıç teminatı işlem tutarının %20’sidir.

Sürdürme Teminatı Nedir?

Başlangıç teminatının, döviz kuru forward işleminin süresi boyunca, piyasadaki kur dalgalanmalarından olumsuz etkilenmesi sonucunda başlangıç teminatının düşebileceği alt seviyedir. Sürdürme teminatı başlangıç teminatının %75’idir.

Teminat Tamamlama Çağrısı Nedir?

İhracatçının hesabında bulundurulan toplam teminat, sürdürme teminatının altına düşerse, Banka tarafından İhracatçıya, teminat miktarının başlangıç teminatı seviyesine tamamlanması için talepte bulunulur. Bu talep “Teminat Tamamlama Çağrısı” olarak adlandırılır.

Örneğin İhracatçımızın 100.000 USD tutarında türev işlem limiti olduğunu varsayalım. İhracatçı 100.000 USD tutarında forward işlem yapmak istediğinde, başlangıç teminatı olarak 20.000 USD’lik teminat alınacak ve İhracatçının türev işlem limitinden düşülerek 80.000 USD türev işlem limiti kalacaktır. Piyasalardaki günlük fiyat dalgalanmaları sonucunda 20.000 USD olan başlangıç teminatının, 15.000 USD olan sürdürme teminatının altına düşmesi durumunda, teminat eksiği olan 5.000 USD İhracatçının kalan 80.000 USD türev işlem limitinden düşülerek tamamlanacaktır. 5.000 USD’lik sürdürme teminatı için teminat tesis edilmemiş ise İhracatçıdan sürdürme teminatı talep edilecektir.

Forward İşlem Tarihinde Neler Yapılmalı?

 • Türev işlem limiti tahsis edilen ve teminat alınan İhracatçı ilgili şartları belirten ve firmayı temsile yetkili kişi(ler)ce imzalanan “İşlem Yapma Formu”nu Bankaya iletir.
 • İşlemin yapılmasıyla birlikte, gerekli başlangıç teminat tutarı bloke edilerek İhracatçı tarafından temin edilen teminat tutarından düşürülür.
 • Teminat tutarlarına bloke koyulmasından itibaren İhracatçının işlem yapmaktan vazgeçme hakkı ya da işlem yapmak istediği tutarı değiştirme hakkı yoktur. Bankanın işlem tutarını azaltma hakkı saklıdır.
 • Banka, işlem sonucunu İhracatçıya işlem günü göndereceği forward işlem dekontu ile teyit eder.
 • İhracatçı, firmayı temsile yetkili kişi(ler)ce imzalanan Forward İşlem Dekontuna “Tebellüğ ve Kabul edilmiştir” ibaresi yazarak Forward İşlem Dekontunu işlem günü Bankaya iletir.
 • Bankanın, forward işlem dekontunun aslını İhracatçının adresine işlem tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde yollamasını müteakiben İhracatçı, forward işlem dekontunun ıslak imzalı aslını Bankaya 5 (beş) iş günü içinde posta veya kurye ile teslim eder.

Forward İşlem Süresince Neler Yapılmalı?

 • İhracatçının herhangi bir sebeple işlem vadesinden önce forward işleminden vazgeçmesi durumunda o günkü piyasa koşullarına göre işlem tek taraflı olarak Banka tarafından değerlendirilir ve Banka tarafından piyasa koşulları baz alınarak belirlenen ceza tutarı İhracatçının ilgili teminatından tahsil edilir.
 • Günlük olarak yapılan değerleme sonucunda eğer İhracatçı açısından kar oluşursa, teminat tutarında bir değişiklik olmaz.
 • Günlük olarak yapılan değerleme sonucunda eğer İhracatçı açısından zarar oluşursa ve oluşan zarar tutarı başlangıç teminatının Genel Müdürlük tarafından belirlenen sürdürme teminatı seviyesinin altına düşmezse teminat tamamlama çağrısı yapılmaz.
 • Günlük olarak yapılan değerleme sonucunda eğer İhracatçı açısından zarar oluşursa ve oluşan zarar tutarı başlangıç teminatını Genel Müdürlük tarafından belirlenen sürdürme teminatı seviyesinin altına düşürürse teminat seviyesi başlangıç teminatı tutarına tamamlanır.
 • İhracatçı teminat tamamlama çağrısına 2 (iki) iş günü içinde uymazsa temerrüt esasları yürürlüğe girer ve İhracatçının teminatları tazmin yoluna gidilir.

Forward İşlemin Vadesinde Neler Yapılmalı?

 • Forward işleminin vadesinde nakdi uzlaşmada (netleşme) kullanılacak döviz kurları, işlemin vadesinde Londra saati ile 12:00’da Banka tarafından belirlenir ve Banka belirlenen kurları internet sitesinde veya doğrudan müşteriye ilan edilir.
 • İhracatçının ya da Bankanın ödeyeceği tutar, nakdi uzlaşma tutarı olup bu tutar; forward işlem dekontunda belirtilen kullanım fiyatı ile banka tarafından vade günü ilan edilen kur arasındaki farkın, forward işlem dekontunda belirtilen forward tutarı ile çarpılması ile bulunur. Ancak, nakdi uzlaşma tutarından varsa vergi kesintisi yapılarak net ödeme yapılır.
 • Hesaplanan nakdi uzlaşma tutarı TL cinsinden vade tarihinde EFT sistemi kapanana kadar İhracatçı ya da Banka tarafından belirtilen hesaba ödenir ve forward işlemi sona erer. Yükümlülük yerine getirilmediği takdirde teminat serbest bırakılmaz.
 • Eğer İhracatçı EFT sistemi kapanana kadar yükümlülüğünü yerine getirmezse temerrüt esasları yürürlüğe girer ve İhracatçının teminatları tazmin yoluna gidilir.

? Sorunuza Yanıt Bulamadınız mı?

İletişim formu aracılığıyla listede bulunmayan sorularınızı iletin, en kısa zamanda size dönüş sağlayalım.

Forward Hesapla


Forward İşlem Yapma Formu Oluştur

Bu ürünle ilgili istek ya da sorularınız için lütfen aşağıdaki alanları doldurun. Birimlerimiz en kısa zamanda dönüş sağlayacaktır.