Bankamız Hakkında

Türk Eximbank Tarihçe

Kuruluş

24 Ocak 1980 tarihinde alınan istikrar kararları ile liberal bir iktisat politikası izlenmeye başlamış, bu doğrultuda dışa açık bir kalkınma modeli benimsenmiştir. Söz konusu yeni modelin uygulanması sonucu önemli gelişmeler gösteren ihracatın bu durumuna süreklilik kazandırabilmek için bir dış ticaret finansman kurumuna ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla 1986 yılı sonlarında başlanan çalışmalar kısa bir zamanda sonuçlandırılarak Devlet Yatırım Bankası, 21.08.1987 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. / Türk Eximbank olarak yeniden düzenlenmiştir.

Türk Eximbank’ın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının arttırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat veya döviz kazandırma maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir. Dengeli, sağlıklı ve uluslararası rekabete açık ihracat politikalarının izlenmesine katkıda bulunmak için Türk Eximbank bu amaçlarını,

  • İhtiyacı karşılayacak ve rekabet gücü kazandıracak kredi desteği sağlamak,
  • Yurt içi ve yurt dışı finansman kurumlarının, bu faaliyetlerin finansmanına katılımlarını artırmak ve bu kurumların finansmanında aktif rol oynamalarını sağlayabilmek için garantiler vermek,
  • Mal ve hizmet ihracından doğan alacakları ticari ve politik risklere karşı sigorta etmek, suretiyle gerçekleştirecektir.

Çalışmaların ilk aşamasının tamamlanmasından sonra, 31 Mart 1987 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 3332 sayılı Kanun ile Bakanlar Kurulu’nca, Devlet Yatırım Bankası’na kredi, sigorta ve garanti konularında yeniden düzenleme yetkisi verilmiştir.

Bakanlar Kurulu, 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 87/11914 sayılı Karar’ı ile “Devlet Yatırım Bankası’nın, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. adıyla yeniden düzenlenmesine dair esasları belirlemiştir.

Banka’nın Ana Sözleşmesi ise 11 Eylül 1987 tarihli Türkiye Ticaret Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Ana Sözleşme’de Banka’nın kısa adının Türk Eximbank olduğu hükme bağlanmıştır.

Banka 1987 yılındaki çalışmalarını iki yönlü olarak sürdürmüştür. Bir yandan DYB’nın uzmanlık alanı olan proje değerlendirme ve finansman faaliyetleri devam ederken öte yandan Türk Eximbank olarak, üstlenilen yeni görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan altyapı oluşturulmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak, Türk Eximbank kendisine verilen yeni misyonuna uygun olarak, izlenecek iktisat politikalarının gerekleri doğrultusunda faaliyetlerine 1988 yılında fiilen başlayacaktır.

Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Banka Amaç ve Faaliyetleri

Vizyon

Bankanın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Misyon

Bankanın amacını gerçekleştirmek üzere yapabileceği faaliyetler şunlardır:

a) Mal ve hizmet ihracatı ile döviz kazandırıcı faaliyetlere, sevk öncesi ve sonrası aşamalarında kısa, orta ve uzun vadeli alıcı ve / veya satıcı kredileri ile finansman sağlamak,

b) İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıların yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için garantiler vermek,

c) Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile dış yatırımların geliştirilmesi için kredi açmak, finansmanına katılmak, sigorta ve garanti sağlamak,

ç) İhracatçıların ticari ve politik riskler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını teminat altına almak ve ihracatçılara bu konuda güvenceler sağlamak suretiyle, mal ve hizmet satışını teşvik etmek üzere ihracat kredi sigortası yapmak,

d) Yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kurumlarına ihracata yönelik krediler açmak, garantiler vermek,

e) İhracatçıların yurtiçi satışlarını, ortaya çıkabilecek zararlara karşı teminat altına almak amacıyla yurtiçi kredi sigortası imkanı sunmak,

f) İhracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen ve o ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak,

g) Reasürans imkanlarından yararlanmak, reasürans imkanı sağlamak,

ğ)Yurtdışına yapılacak finansal kiralama işlemlerini kredilendirmek ve bu konuda garanti vermek,

h) İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik olarak yurtiçi yatırım malı imalat ve satışını kredilendirmek,

ı) Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından kredi almak, kaynak sağlamak,

i) Bankacılık Kanununda, kalkınma ve yatırım bankaları için öngörülen düzenleme çerçevesinde faaliyet göstermek, ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

j) Sigorta acenteliği yapmak,

k) Resmi ve özel kurum, kuruluş ve bankalar ile kredi açtığı, finansmanına katıldığı, garanti verdiği ve sigorta ettiği gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlardan faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi istemek, kredi, garanti ve sigorta ilişkisi olan müşterilerinin uygulamalarını takip ve kontrol etmek,

l) Kendi ihtiyacı için taşınmaz kiralamak, satın almak, satmak, bunlar üzerinde tasarruf etmek; alacaklarının tasfiyesi amacıyla taşınmaz iktisap etmek, ayrıca, açılan kredi ve verilen garantiler karşılığında taşınmaz ipoteği de dahil olmak üzere her türlü teminatı almak,

m) Döviz pozisyonu tutmak, döviz fonları bulundurmak, her türlü kambiyo, sermaye piyasası aracı ve türev finansal işlemleri yapmak,

n) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan reeskont kredileri almak, TL. ve/veya döviz üzerinden menkul kıymet ihraç etmek,

o) Yurtiçi ve yurtdışında, Bankanın kuruluş amacına dönük faaliyette bulunan iştirakler kurmak veya kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek; menkul kıymetler satın almak, satmak ve satışına aracılık etmek,

ö) Görevlerini yerine getirmek için, araştırma, geliştirme ve teknik eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, teknik yardım vermek,

p) İhracata yönelik marka, patent, bilgi/teknoloji transferi ve teknik işbirliği alımlarını kredilendirmek,

r) Amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olacak diğer iş ve işlemleri yapmak.

Şirket Bilgileri

Şirket Bilgileri

Şirket Türü A.Ş.
Şirket Unvanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Sorumlu Kişi Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Üst Yönetimi
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul
Ticaret Sicil Numarası 845859
Vergi Dairesi Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Vergi Numarası 8790022987
Mersis No 0879002298700034
EFT Kodu 0016
SWIFT Kodu TIKBTR2A
Dealing Kodu EXIM
Denetim Mercii Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Bankanın Sermayesi Banka 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000,00 (onmilyar) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 10.000.000.000 (on milyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Bankanın çıkarılmış sermayesi 6.350.000.000,00 (altımilyarüçyüzellimilyon) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 6.350.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 4.800.000.000,00 (dört milyar sekiz yüz milyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Arttırılan 1.550.000.000,00 (birmilyarbeşyüzellimilyon) Türk Lirasının 1.000.000.000,00 (birmilyar) Türk Lirası Hazine Müsteşarlığınca nakden, geriye kalan 550.000.000,00(beşyüzellimilyon) Türk Lirası yedek akçelerden karşılanmıştır. Banka sermayesinin tamamı Hazineye aittir.

Genel Müdürlük Adres

Saray Mah. Ahmet Tevfik ileri Cad. No:19 34768 Ümraniye/İSTANBUL

Telefon: +90 216 666 55 00
Faks: +90 216 666 55 99

Banka Yöneticileri

YÖNETİM KURULU

Osman ÇELİK - Yönetim Kurulu Başkanı

Erzincan, 1964. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1986 - 1987 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde Ekonomist olarak çalışmıştır. 1988 - 1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü’nde Uzman ve Baş Uzman olarak görev almıştır. 1995 - 1999 yıllarında İhlas Finans Kurumu’nda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. 2000 2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2006 - 2013 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Krediler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Osman Çelik, Ekim 2013’ten itibaren Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Haziran 2015’ten itibaren de Genel Müdür olarak görevini sürdürmüştür. Osman Çelik, 29 Haziran 2016 tarihi itibarıyla mülga Hazine Müsteşarı olarak atanmıştır. 12 Ocak 2017 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Çelik, 21 Ocak 2017 tarihinde Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Rıza Tuna TURAGAY - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Viyana, 1964. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitiren Turagay, yüksek lisansını University of Birmingham’da Uluslararası Bankacılık ve Finansman alanında tamamlamıştır. Kariyerine 1987 yılında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Turagay, 1997 yılına kadar Uzman, Şube Müdürü, Müsteşar Danışmanı ve Bakan Danışmanı görevlerinde bulunmuştur. Turagay ayrıca, 1997-2000 yılları arasında Ticaret Müşaviri, T.C. Vaşington Büyükelçisi, 2000-2006 yılları arasında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Vekili görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, aynı dönemde TED Yönetim Kurulu Üyeliği ve Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Turagay, 2006-2019 yılı Ocak ayına kadar BAT Türkiye firmasında Direktörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Turagay, 18.01.2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Turagay, 5 Şubat 2019 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu üyesi ve aynı tarihten bu yana da Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Adnan YILDIRIM - Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Denizli, 1959. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun olan Yıldırım, ABD’de Vanderbilt Üniversitesi’nde ekonomi yüksek lisans derecesi almıştır. Yıldırım, çalışma hayatına 1981 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlamış ve daha sonra Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1991 - 1996 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Daire Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Yıldırım, takiben EGS Grubu Mali İşler Koordinatörlüğü, Denizli Serbest Bölgesi Genel Müdürlüğü, İpekyolu Vadisi Serbest Bölge Kurucu ve İşletmecisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ege İhracatçı Birlikleri Mali Danışmanlığı görevlerini yürütmüştür. 2006 - 2010 yılları arasında İzmir Ticaret Odası Genel Sekreterliği görevini sürdüren Yıldırım, Pamukkale Danışmanlık Şirketi ve Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’de kurucu ortak olarak bulunmuştur. Ege Bölgesi Sanayi Odasında Başkanlık Danışmanlığı, İzmir Ticaret Borsası’nda Yönetim Kurulu Danışmanlığı, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde Yönetim Kurulu Danışmanlığı ve İzmir Serbest Bölgesi Mali Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Yıldırım, 2014 - 2015 yıllarında Ekonomi Bakan Yardımcısı ve 2015 - 2016 yıllarında Ekonomi Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yapmış ve 29 Kasım 2016 tarihinde Türk Eximbank Genel Müdür Vekili olarak; 19 Ocak 2018 tarihinde de Türk Eximbank Genel Müdürü olarak atanmıştır.  

Işınsu KESTELLİ - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

Konya, 1962. 9 Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Kestelli, uluslararası bitkisel yağ sektöründe faaliyet gösteren Agrilink Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şirketinin kurucusu ve ortağıdır. 1992 yılında İzmir Ticaret Borsası Nebati Yağlar Meslek Komitesi üyesi olan Kestelli, 1995 yılında Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, 2003 - 2009 yılları arasında İzmir Ticaret Borsası’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009 yılında İzmir Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir. Halen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Üyeliği, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Üyeliği, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Mütevelli Heyeti Üyeliği, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu Üyeliği, Türkiye AB Karma İstişare Komitesi Üyeliği, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM) Danışma Kurulu Üyeliği, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Kestelli, 12 Ocak 2017 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, 1 Ekim 2018 tarihinden bu yana da Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bülent Gökhan GÜNAY - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

Sakarya, 1962. 1986 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda başlayan kariyerine, çeşitli bankalarda Hazine, Dış İlişkiler, Perakende Bankacılık, Menkul Kıymetler ve Reklam ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevleri ile devam etmiştir. 2002 - 2016 yılları arasında Anadolubank Hazine ve Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Baş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiş olan Günay, 2016 yılında Anadolubank Genel Müdürlüğü görevinden istifa etmiştir. Günay, 12 Ocak 2017 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, 21 Ocak 2017 tarihinden bu yana da Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Nail OLPAK - Yönetim Kurulu Üyesi

Burdur, 1961. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesini bitiren Olpak, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Enerji alanında tamamlamıştır. Kariyerine Umar Makina A.Ş.’de başlayan Olpak, Özgün A.Ş. Fabrika Müdür Yardımcılığından sonra, Cankurtaran Holding A.Ş. şirketlerinden Esem Elektrik Sayaçları A.Ş.’de Proje Müdürü olarak başlayıp, Holdingin muhtelif kademelerinde üst düzey yöneticilik yapmış ve 2000 yılının sonuna kadar Cankurtaran Holding Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Nora Elektrik Malzemeleri A.Ş ve Pak Yatırım A.Ş.’yi kuran Olpak, halen her iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını ve anılan kuruluşlarla ortaklığı olan şirketlerin de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Olpak, ayrıca DEİK İcra Kurulu Başkanı, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyesi, Bilişim Vadisi (Muallimköy Teknoloji Bölgesi A.Ş) Yönetim Kurulu Üyesi, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) Kurucular Kurulu Üyesi, İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı  (BTM) Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV, ITO) Mütevelli Heyeti Üyesi, Kandilli Kulübü Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İlim Yayma Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı (ITEGEV) Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Makina Mühendisleri Odası Üyesi ve İTÜ Makina Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir. MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) 5. Dönem Genel Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı, IBF (Uluslararası İş Forumu) Başkan Vekili, B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi, İTO (İstanbul Ticaret Odası) Meclis Üyesi, İDTM (İstanbul Dünya Ticaret Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, ENVERDER (Enerji Verimliliği Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, MMG (Mimarlar Mühendisler Grubu) Yönetim Kurulu Üyesi ve (YİH) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve YOİKK-Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır. Olpak, 26 Nisan 2018 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesidir.

İsmail GÜLLE - Yönetim Kurulu Üyesi

Sivas, 1960. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesini bitiren Gülle, ihtisas programını İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Ergene-2 Organize Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mütevelli Heyet Üyeliği, İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanlığı görevleri devam eden Gülle, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.’yi kuran Gülle, anılan şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Gülle, 1999 - 2003 yılları arasında İTHİB (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi ve 2003-2018 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Sektörler Konseyi Üyesi, İSO (İstanbul Sanayi Odası) Meclis Başkan Yardımcısı, SSİAG (Sivaslı Sanayici ve İşadamları Grubu Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Gülle, 24 Eylül 2018 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesidir.

GENEL MÜDÜRLÜK

Necdet KARADENİZ - Genel Müdür Yardımcısı - Tahsis

Iğdır, 1959. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Fakültesi Metalürji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Karadeniz, İstanbul Üniversitesi’nde İşletme dalında yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1987 yılında başlayan Karadeniz, sırasıyla Türkiye Emlak Bankası, Türkiye Finans Katılım, Alternatifbank ve T.C. Ziraat Bankası’nda Müdür ve Daire Başkanı unvanlarında görev almış ve Aralık 2012’de Türk Eximbank’a katılmıştır. 26 Mayıs 2017 tarihinde Türk Eximbank’a Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olan Karadeniz, halen Tahsis’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Enis GÜLTEKİN - Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama

Kars/Sarıkamış, 1976. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Gültekin, ABD’de Illinois Üniversitesi’nde Finans dalında yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1998 yılında Türk Eximbank’ta Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gültekin, önce 1999 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’na ve sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’na geçmiş ve burada Bankalar Yeminli Başmurakıplığı’na kadar yükselmiştir. 17 Aralık 2013 tarihinde Türk Eximbank’a Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olan Gültekin, halen Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Hüseyin ÇELİK - Genel Müdür Yardımcısı - Mali işler/Operasyon/Risk İzleme

Safranbolu, 1962. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Çelik, Bağımsız Denetçi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirdir. Çalışma hayatına 1987 yılında İktisat Bankasında başlayan Çelik, sırasıyla Sümerbank, Toprakbank, Yatırım Finansal Kiralama, Pamuk Finansal Kiralama ve Anadolubank’ta Genel Müdür Yardımcılığı kademesinde görev yapmıştır. 29 Mayıs 2017 tarihinde Türk Eximbank’a Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olan Çelik, halen Mali İşler, Operasyon ve Risk İzleme’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Mustafa Ertan TANRIYAKUL - Genel Müdür Yardımcısı - Hazine/Finansman

İstanbul, 1962. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına Devlet Yatırım Bankası Proje Değerlendirme Bölümü’nde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Tanrıyakul, Banka’nın 1987 yılında Türk Eximbank’a dönüşmesinden sonra, 1992 yılına kadar Kredi Analiz ve Hazine Bölümlerinde çalışmıştır. 1992 - 1998 döneminde ulusal ve uluslararası borçlanmalardan sorumlu Finansman Bölümü’nde Müdür ve Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Tanrıyakul, 2 Mart 1998 tarihinde Türk Eximbank’a Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup halen Hazine, Finansman, Ekonomik Araştırma ve Yurtiçi Koordinasyon'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ali Koray ERDEN - Genel Müdür Yardımcısı - Alıcı Kredileri/Uluslararası İlişkiler

Ankara, 1968. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Erden, The City College of New York Ekonomi dalında yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1993 yılında Türk Eximbank’ta Uzman olarak başlayan Erden, sırasıyla Körfezbank, Alarko İnşaat Grubu, Hattat Holding ve Ontario Finansman İdaresi’nde uluslararası ilişkiler, kurumsal finansman ve proje finansmanı alanlarında çalışmıştır.  Mayıs 2012’de Türk Eximbank’ta tekrar göreve başlayan Erden, 30 Ocak 2018 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak atanmış olup, 2 Mart 2018 tarihinden itibaren asaleten Alıcı Kredileri, Uluslararası Krediler, Uluslararası İlişkiler ve Reasürans’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ahmet KOPAR - Genel Müdür Yardımcısı - Teknoloji/Destek

Elazığ, 1955. Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Kopar, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde İstatistik dalında yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde Programcı olarak başlayan Kopar, Mayıs 1987’de Türk Eximbank’a katılmıştır. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde çeşitli kademelerde görev alan Kopar, Ekim 2000’de Daire Başkanlığı görevine getirilmiştir. Kopar, 15 Temmuz 2011 tarihinde Türk Eximbank’a Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, halen Teknoloji/Destek Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.