Kalite Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemi Politikası Taahhütleri

“Türk Eximbank” Türkiye'nin tek resmi ihracat destek kuruluşudur. Türk Eximbank'ın amacı, Türk ihracatçılarına sektörlerinde daha rekabetçi olma hususunda destek sağlamaktır. Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitleri, girişimcileri ve döviz kazandırıcı hizmet sunan firmaları kısa, orta ve uzun vadeli nakdi/gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Tüm faaliyetlerinde hizmet kalitesini yükseltmek, global düzeyde bankacılık faaliyetlerine örnek teşkil etmek ve sürdürülebilir gelişmeyi sağlamayı amaçlar. Bu doğrultuda Sürdürülebilirlik İlkeleri, Çevresel ve Sosyal Etki Politikası ve İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikalarına sahiptir.

Ayrıca tüm faaliyetlerinde sahip olduğu Uluslararası Standartlara uygun olarak aşağıdaki taahhütlerde bulunur:

  1. Operasyonel faaliyetlerinden kaynaklı doğrudan ve dolaylı etkileri düzenli olarak takip eder, sera gazı emisyonlarını hesaplar ve sürekli olarak iyileştirme için hedefler koyar.
  2. Stratejik hedeflerine uygun olarak vizyonunu gerçekleştirmek adına çalışanların ve paydaşların yetkinliğini arttırmak için faaliyetler gerçekleştirir.
  3. Ülkemizin ve dünyanın doğal kaynaklarını korumak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve iklim değişikliği ile mücadele etmek amacıyla; kaynak ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atık azaltım/geri kazanım projeleri ve çevre dostu teknolojileri destekler, kredilendirdiği projelerin çevresel ve sosyal faydalarının maksimum seviyede olmasına dikkat eder.
  4. Çevresel, kalitesel ve iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ve hedeflerinin yönetiminin etkinliğini artırmak ve sürdürülebilir iyileşme amacıyla, bu alanlardaki ulusal, uluslararası dış mevzuatlara ve ikincil mevzuatlara uyum yükümlülüklerini tanımlar ve uyum için azami çaba sarf eder.
  5. Kredilendirme faaliyetlerinde Çevresel ve Sosyal Etki Politikası ekinde belirtilmiş olan Yasaklı Faaliyetler Listesi dışındaki kredi talepleri için belirlenmiş olan kredi tutar büyüklüğü üzerindeki projeleri Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli ’ne tabii tutarak ihracatçı firmaların çevresel ve sosyal kurumsal kapasitelerini geliştirmeyi hedefler.
  6. Çevre dostu ürünler geliştirerek düşük karbon ekonomisine geçişi destekler.
  7. Operasyonlarından ve faaliyetlerinden etkilenen tüm paydaşlardan iletilen tüm şikâyetleri sistematik olarak kayıt altına alır, yanıtlar ve periyodik olarak üst yönetime raporlar.
  8. Tüm faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini sağlamayı, sürdürmeyi ve geliştirmeyi amaçlar.
  9. Hizmet binalarımızdaki operasyonel faaliyetlerde oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerini önlemeyi ve/veya azaltmayı hedefler, kayıtları saklar ve sürekli iyileştirme çalışmalarında bulunur.