| esube
İhracat Kredi Sigortası
Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigortası
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
TÜRK EXIMBANK
YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
TEMİNAT MEKTUPLARININ
HAKSIZ NAKDE ÇEVRİLME SİGORTA PROGRAMI

UYGULAMA ESASLARI

 3332 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkartılan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki’nde yer alan ve Devlet Yatırım Bankası’nın Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) adıyla yeniden düzenlenmesine ilişkin esasların 8/3'üncü maddesine ve Yurt Dışı Müteahhitlik, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun talebine istinaden; müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanması ve yeni pazarlara açılmalarının desteklenmesi amacıyla yürürlüğe konulan Türk Eximbank Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Programı Uygulama Esasları aşağıda sunulmaktadır.

AMAÇ
Programın amacı, yurt dışında iş üstlenmek üzere teklif verme aşamasında ya da iş üstlendikten sonra, kamu işveren makamlarına verilen geçici, avans veya kesin teminat mektuplarının veya İşveren Makamın bankasına muhatap düzenlenen kontrgaranti şeklindeki teminat mektuplarının haksız nakde çevrilmesi riskine karşı, Türk Müteahhitlerinin Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi (Poliçe) ile teminat altına alınmasıdır.

 
KAPSAM

Türk Eximbank, Müteahhit firmanın kusuru, hatası veya ihmalinden kaynaklanmaması şartıyla, tamamen Müteahhit firmanın kontrolü dışında ve Poliçe tarihinden sonra ortaya çıkan olay ve şartlar neticesinde Teminat Mektubu’nun haksız nakde çevrilmesi sonucu, Müteahhit firmanın kendisi lehine teminat mektubunu düzenleyen Türk Ticari Bankası ile imzaladığı Genel Kredi Sözleşmesi (GKS) kapsamında bu bankaya ödemekle yükümlü olduğu tutara istinaden tazminata konu tutarın belirli bir oranını, Sigorta Sözleşmesi’nde   belirtilen şartlar ve sınırlar içinde tazmin eder.
 
İŞLEYİŞ

Müteahhit firma, sigorta kapsamına alınmasını talep ettiği işlemle ilgili bilgileri ihtiva eden “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi Teklifnamesi” ile Türk Eximbank’a başvurur. Başvurunun değerlendirilebilmesi için bahse konu teminat mektubunun başvuru öncesinde henüz düzenlenmemiş; Teklifnamenin eksiksiz olarak doldurulmuş, ek olarak istenen bilgi ve belgelerin tamamlanmış ve Başvuru Ücreti 500 TL’nin Türk Eximbank’ın hesabına yatırıldığına dair dekontun da Teklifname ekinde gönderilmiş olması gerekmektedir. Bu Programın amacı ve kapsamına uygun olan yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin Teklifname’ler değerlendirmeye alınır.

Teklifname’deki bilgiler ile Müteahhit firma, Teminat Mektubu’nu düzenleyecek olan Türk Ticari Bankası, İşveren Makam, İşveren Makam’ın ülkesi, İşveren Makam’ın bankası, Kontrat ve GKS ile ilgili bilgiler ve kapsama alınması muhtemel Teminat Mektubu’nun şartları, reasürans imkanları göz önünde tutularak tespit edilen zarar tazmin oranı, prim oranı ve diğer özel şartlar belirlenerek Kabul Formu hazırlanır.

Kabul Formu, Müteahhit firmanın sigorta kapsamına alınması için yaptığı başvuruyla ilgili olarak Türk Eximbank’ın sigorta kapsamını ve özel şartlarını içerir. İki nüsha halinde düzenlenen Kabul Formu, onaylanmak üzere Müteahhit firmaya gönderilir ve Kabul Formu’nda belirlenen Teminat Mektubu Türk Ticari Bankası’nca düzenlenir. Kabul Formu Türk Eximbank’ın düzenleme tarihinden itibaren 3 ay süre ile geçerlidir. Müteahhit firmanın talebi ve Türk Eximbank’ın uygun bulması halinde Kabul Formu’nun geçerlilik süresi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 3 ay uzatılabilir. Kabul Formu’nun Müteahhit firma tarafından onaylanmış bir nüshasının ve belirlenen primin ödendiğine dair dekontun Bankamız Genel Evrak kaydına girdiği tarihten itibaren Türk Eximbank’ın sorumluluğu başlar ve Poliçedüzenlenir. Bu aşamadan sonra Sigortalı olan Müteahhit firma, Poliçe hüküm ve şartlarına tam olarak uymakla yükümlüdür.

Teminat Mektubu’nun nakde çevrilmesi halinde, Teminat Mektubu’nun haksız olarak nakde çevrildiğinin bir mahkeme veya hakem kararıyla tespiti Sigortalı’nın yükümlülüğündedir. Sigortalı’nın tazminat talebi değerlendirilerek uygun bulunması halinde tazminat ödemesi yapılır. Sigortalı’nın, bir mahkeme veya hakem kararının elde edilmesinin mümkün olmadığını iddia etmesi halinde konu Türk Eximbank tarafından ayrıca incelenir.

PRİM

Prim tutarı sigorta kapsamına alınan Teminat Mektubu’nun vadesine ve İşveren Makam’ın ve İşveren Makam’ın ülkesinin risk durumuna bakılarak işlem bazında belirlenir. Prim tutarı, Kabul Formu’nun Müteahhit firma tarafından onaylanarak Türk Eximbank’a verilmesinden önce Kabul Formu’nda belirlenen şekilde ödenir. Poliçe prim tutarının ödenmesini müteakiben tanzim edilir.