| esube
    Kurumsal    Hakkımızda
Kurumsal
Hakkımızda
about 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 31 Mart 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3332 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye istinaden 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ancak, Türk Eximbank’ın kuruluşundan buyana geçen süre içeresinde Türkiye ve Dünya ekonomisi ile finansal sektörde meydana gelen gelişmeler neticesinde Banka’nın etkinliğinin artırılması amacıyla faaliyet konularında bazı değişiklikler yapılması mecburiyeti doğmuş, ayrıca, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu uyarıca da Banka mevzuatının revize edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, yıllar içeresinde bankacılık mevzuatında meydana gelen ve tüm bankalar için bağlayıcı nitelik taşıyan düzenlemeler de dikkate alınarak hazırlanan “Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar” 23 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla, 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Yatırım Bankası'nın Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Adıyla Yeniden Düzenlenmesine Dair Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkan tanımaktadır.

Türk Eximbank tarafından 2016 yılında ihracat sektörüne 22 milyar doları nakdi kredi ve 11 milyar doları sigorta/garanti imkânı olmak üzere toplam 33 milyar dolarlık destek sağlamıştır. Bu tutar, Türkiye ihracatının yaklaşık %23’üne tekabül etmektedir. Diğer taraftan, 2017 yılında bu desteğin 25,4 milyar doları nakdi kredi ve 14,4 milyar doları sigorta/garanti imkânı olmak üzere % 21'lik bir artışla toplam 39,8 milyar dolara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Böylece, Türkiye ihracatının %26’sına destek sağlanacaktır. 2016 yıl sonu itibariyle Banka’nın aktif büyüklüğü 68,3 milyar TL olup, ödenmiş sermayesi 3,7 milyar TL düzeyinde bulunmaktadır.

Üstlendiği özellikli görevler nedeniyle nitelikli insan kaynaklarına sahip Türk Eximbank’ta, 2016 yılı sonu itibariyle toplam 634 personel görev yapmaktadır.

Türk Eximbank’ın Genel Müdürlüğü 2012 yılı sonunda İstanbul’a taşınmıştır. Banka’nın Ankara, İzmir ve Gaziantep'te bulunan şubelerinin yanı sıra 2017 yılının ilk yarısında Denizli, Bursa ve Adana şubeleri açılmış olup yılın geri kalanında Antalya, Kayseri, Konya, İstanbul – Avrupa Yakası, İstanbul – Anadolu Yakası şubelerinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.