| esube
Krediler
Genel Bilgi


 • Kredinin Amacı Nedir?
  Kredinin amacı, ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılmasını teminen, Türk firmalarının yurtdışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurt dışında açacakları mağazaların yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla, değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın biraraya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımlara destek vermektir.
 • Krediden Kimler Yararlanabilir?
  Kredi, krediye konu olan yatırım projesi Türk Eximbank tarafından uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik, yurt içi ve yurt dışında daha önce benzer işlerde deneyim sahibi olan firmalara kullandırılır.
 • Krediden Yararlanma Koşulları Nelerdir?
  Krediye konu projeye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) taahhüdünün kapatılması taahhüdü karşılığında ve yatırım dönemine ait harcama belgelerine dayalı olarak kullandırılır.
 • Kredi Vadesi ve Faiz Oranı Nedir?
  Kredi vadesi 1 veya 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere azami 7 yıldır. Program kapsamında geçerli olan vade ve faiz oranı seçenekleri için tıklayınız.
 • Firma Limiti Nedir?
  Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami 25.000.000,-ABD Doları olup, kredi ABD Doları, Euro veya TL olarak da kullanılabilir.
 • Ne Tür Teminatlar Kabul Edilmektedir?
  • Vade sonunda uzatılması koşuluyla en az 15 ay vadeli kesin banka teminat mektubu,
  • Devlet İç ve Dış Borçlanma Senedi,
  • Kredi Garanti Fonu kefaleti (Online Başvuru)

  asli teminat olarak alınır.

 • Kredi Nasıl Geri Ödenir?
  Kredinin dönem faizleri kredinin ilk diliminin kullanıldığı tarihten itibaren 6’ıncı ayda ödenmeye başlanacaktır. Takip eden dönemlere ilişkin faizler 6’şar aylık dönemlerde ve anapara geri ödeme tarihlerinde ilgili tarihlerdeki kredi risk bakiyeleri üzerinden tahakkuk ve tahsil edilecektir.
   Kredi anaparası, kredinin kullanıldığı tarihten itibaren
   1 yıl geri ödemesiz dönemli;
  • 4 yıl vadeli kredilerde 12., 18., 24., 30., 36., 42. ve 48.  aylarda 7 eşit taksit halinde
  • 5 yıl vadeli kredilerde 12., 18., 24., 30., 36., 42., 48., 54. ve 60. aylarda 9 eşit taksit halinde
  • 6 yıl vadeli kredilerde 12., 18., 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66. ve 72. aylarda 11 eşit taksit halinde
  • 7 yıl vadeli kredilerde 12., 18., 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66., 72.,78. ve 84. aylarda 13 eşit taksit halinde,
   2 yıl geri ödemesiz dönemli;
  • 4 yıl vadeli kredilerde 24., 30., 36., 42. ve 48.  aylarda 5 eşit taksit halinde
  • 5 yıl vadeli kredilerde 24., 30., 36., 42., 48., 54. ve 60. aylarda 7 eşit taksit halinde
  • 6 yıl vadeli kredilerde 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66. ve 72. aylarda 9 eşit taksit halinde
  • 7 yıl vadeli kredilerde 24., 30., 36., 42., 48., 54., 60., 66., 72.,78. ve 84. aylarda 11 eşit taksit halinde
  geri ödenir.
 • VRHİB Taahhüdü Nasıl Kapatılır?
  VRHİB taahhüdünün T.C. Merkez Bankası tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılır.
 • Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Nelerdir?
  Vergi, Resim, Harç ve İstisna Belgesi (VRHİB) taahhüdünün kısmen ya da tamamen kapatılmaması halinde ise krediye uygulanan akdi faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanancak kredi faiz tutarı ile kredi kullanıcı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark, vergi ve fonlar tahsil edilir.
  Ayrıca krediye ilişkin istisna edilmiş olan vergi, resim ve harçlar tahsil edilir.
 • Geri Ödemelerin Yapılmaması ya da Zamanında Yapılmaması Durumunda Uygulanacak Cezai Müeyyideler Nelerdir?
  Kredinin vadesinde geri ödenmemesi halinde kredinin geri ödenmesi gereken tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için krediye uygulanan akdi faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi, vergi ve ilgili fonlar tahsil edilecektir.