| esube
Krediler
Genel Bilgi
 
 • Kredinin Amacı
  Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan Kredi Anlaşması çerçevesinde; sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri yatırım projeleri (yeni yatırım, tevsi ve modernizasyon) ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.
 • Kredinin Tutarı

  Kredi, ABD Doları veya Avro olmak üzere iki ayrı para biriminden kullandırılması mümkündür. Her bir kredi bazında, kullandırılacak döviz cinsi Türk Eximbank tarafından belirlenir.

 • Krediden Yararlanabilecek Firmalar

  Bu krediden, ihracat amaçlı veya döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan Türkiye’de yerleşik KOBi vasfına haiz özel sektör firmaları yararlanabilir.

 • KOBİ Tanımı

  Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, AYB yaklaşımlarına paralel olarak yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, küçük ölçekli işletmeler 250’den ve orta ölçekli işletmeler ise 3000’den az çalışanı olan bağımsız işletmelerdir. Bu işletmelerin bağımsız kabul edilmesi için sermayesinin;

  o    %25’i ve daha fazlası başka bir şirkete/kuruluşa ait olmamalı,

  o    % 25’i veya daha fazlası başka bir şirkete/kuruluşa ait ise, grubun toplam çalışan sayısı yukarıdaki belirlenen sınırlarda olmalıdır.

 • Kredi Programının Genel Koşulları

  Kredi, harcama belgeleri karşılığında;

  o   İhracatın / döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı,

  o   İhracat amaçlı yatırımlar için yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek makine harcamaları için kullandırılır.

  Kredi programı kapsamında finanse edilecek mal ve hizmet alımlarının AYB Satın Alma Kılavuzuna uygun olması gerekmektedir.

  Projelerin, ülkemiz ve Avrupa Birliği çevre mevzuatına uygun olması şartı aranmaktadır. Arsa alımı vb. amaçlı kısa vadeli finansman ihtiyaçları ve hisse senedi alımı benzeri tamamen finansal amaçlı işlemler bu kredi kapsamında finanse edilmez.

 • Kredi Tutarı

  Program kapsamında tutarı 25 milyon Avro’yu geçmeyen projeler kredilendirilecektir. Firma limiti 12,5 milyon Avro’dur .

  Kullandırılacak kredinin tutarı ve vadesi, projenin toplam yatırım tutarına, yaratacağı nakit akımına, firmanın ihracat işlemlerine sağlayacağı katkıya ve muhtemel özkaynak katkısı dikkate alınarak Türk Eximbank tarafından belirlenir.

 • Asli Teminatlar

  Türk Eximbank tarafından kullandırılacak krediye ilişkin geri ödeme ve ihracat taahhüt yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda oluşabilecek azami risk tutarının asgari %100'ü oranında asli teminat tesis edilir.

  Krediye ilişkin asli teminatlar;

  • Süresiz veya kredi süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu. Teminat mektuplarının vade sonunda uzatılması koşuluyla en az 15 ay vadeli olarak Türk Eximbank’a iletilmesi de mümkündür.
  • Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi,
  • KGF Kefaleti (Online Başvuru)
 • Vade ve Faiz Oranı

  Krediye uygulanacak vade ve faiz oranı kredi bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir.

 • İhracat Taahhüdünün Kapatılması

  İhracat veya hizmet taahhüdü, kredinin ilk kullandırım ile son vade tarihleri arasında fiilen gerçekleştirilecek, kredinin anapara, faiz ve varsa masraflar toplam tutarından az olmamak kaydıyla, faaliyet konusu mal ve hizmet ihracı ile kapatılır.