| esube
Kurumsal
Rüşvetle Mücadele
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi ülkeler “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi”ni (Anti-Bribery Convention) 21.11.1997 tarihinde kabul etmiştir. Sözleşme, ülkemiz tarafından Aralık 1997'de imzalanmış, 01.02.2000 tarih ve 4518 sayılı Kanun ile onaylanmıştır.

Müteakiben, OECD bünyesindeki İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri (İKG) Grubu, üye ülkelerin ihracat kredi kurumları tarafından finansal destek sağlanması aşamasında, 1997 tarihli Sözleşme hükümleri paralelinde birtakım önlemler alınması yönünde çalışmalar başlatmıştır. Bu çerçevede, 2000 yılında "Rüşvet ve Resmi Destekli İhracat Kredileri için Hareket Bildirgesi" (Action Statement) hazırlamak suretiyle üye ülkeler için ortak yükümlülükler belirlenmiştir.

2006 yılında Hareket Bildirgesi'nin üye ülkelerce gözden geçirilmesi aşamasında, hükümetlerin resmi ihracat desteğine konu uluslararası işlemlerde yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi ile mücadelede alacakları tedbirlerin genişletilmesine karar verilmiş ve Bildirge 14.12.2006 tarihli OECD Bakanlar Konseyi Kararı ile Tavsiye Kararı (Recommendation)’na dönüştürülmüştür.

OECD düzenlemelerinin Türk hukukuna uyumlaştırılması çalışmaları çerçevesinde ilk olarak 02.01.2003 tarih ve 4782 sayılı Kanun ile iç hukuk sistemimize giren "yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi ile mücadele" kavramına 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu'nda da yer verilmiş ve son olarak 02.07.2012 tarih ve 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle nihai halini almıştır (TCK madde 252/9 ve 253).

Türk Eximbank, OECD yükümlülükleri ve Türk Ceza Kanunu’ndaki hükümler kapsamında uluslararası ticari işlemlerde rüşvetin önlenmesine ilişkin alınan önlemleri genişleterek programlar bazında düzenlemelerini revize etmiştir.

Konu ile ilgili olarak OECD "Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu" tarafından yürütülen Türkiye incelemesinden sorumlu koordinasyon makamı olarak Adalet Bakanlığı'nın web sayfasından da bilgi alınabilir. (http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/oecd/GenelBilgi.html)