| esube
Krediler
Genel Bilgi
 
 • Kredinin Amacı Nedir?

  Firmaların ihracata/döviz kazandırıcı hizmet ihracına hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçları karşılanmaktadır.

 • Krediden Kimler Yararlanabilir?

  Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), imalatçı-ihracatçı, ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçı vasfını haiz firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalardan Bankamız ve TCMB değerlendirmeleri sonucu uygun bulunanlar yararlanır.

 • Kredi Başvuru Formları Nelerdir?

  Mal ihracatının finansmanı maksadıyla kullanılan kredilerin başvuru evrak seti için tıklayınız.

  Döviz kazandırıcı hizmet ihracı maksadıyla kullanılan kredilerin başvuru evrak seti için tıklayınız.

 • Kredi Nasıl Kullandırılır?

  Kredi, başvurunun uygun bulunması durumunda; uygulama esaslarında belirtilen teminatların tesisi, belgelerin teslimi ve TCMB onayını takiben kullandırılır.

 • Ne Tür Teminatlar Kabul Edilmektedir?

  Kredinin geri ödenmeme riskine karşılık aşağıdaki teminatlardan birisi alınır;

  • Kredi borçlusu firma tarafından keşide edilmiş ve Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan/faktoring şirketlerinden birinin avalini/cirosu veya Kredi Garanti Fonu’nun avalini taşıyan bono
  • Kredi borçlusu firma tarafından kullandırılacak kredi tutarında keşide edilmiş bono ile birlikte bono tutarından az olmayacak şekilde Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalar tarafından düzenlenmiş devredilebilir dövizi natık kesin teminat Mektubu

  Kredi taahhüdünün yerine getirilmemesi riskine karşılık aşağıdaki teminat alınır;

  • Bono bedeli üzerinden 0-120 gün arası vadeli kredilerde %1,5 oranında, 121-240 gün arası vadeli kredilerde %3 oranında, 241-360 gün  arası vadeli kredilerde % 3,35 oranında hesaplanacak tutarda nakit blokaj veya avalli bono veya banka teminat mektubu (DTSŞ Hariç)

  Ayrıca TL kredilerde DTSŞ firmaları hariç, talep edilen TL kredinin %15’i tutarında firma tercihine bağlı olarak aşağıdakilerden ek teminatlardan birisi alınır;

  • Kredi borçlusu firma tarafından keşide edilen ve Bankamız nezdinde gayrinakdi limiti olan bankalardan/ KGF’dan birinin avalini taşıyan 2. Bono
  • Teminat Mektubu
  • Nakit blokaj 

  Asli teminata ilave olarak, her bir kredi kullandırımında aşağıdakiler alınır;

  • Kredi tutarından az olmamak üzere düzenlenmiş Genel Kredi Sözleşmesi (Noter Tasdikli veya Bankamız Huzurunda imzalanabilir) ve Firma Taahhütnamesi (Noter Tasdikli veya Bankamız Huzurunda imzalanabilir),
  • Bono bedeli üzerinden 0-120 gün arası vadeli kredilerde %1,5 oranında, 121-240 gün arası vadeli kredilerde %2,75 oranında, 241-360 gün arası vadeli kredilerde %3,00 oranında hesaplanacak tutarda düzenlenmiş emre muharrer senet (Sadece DTSŞ için)
 • Firma Limiti Ne Kadardır?

  Program kapsamında firma limiti döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere azami 350 Milyon ABD Doları’dır (DTSŞ hariç).

  Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için firma limiti 400 Milyon ABD Doları’dır.

  Firma limitlerinin, en fazla %60'ı 121-240 gün vadeli kredi kullanımlarına tahsis edilmiştir.

  Firma limiti TCMB İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı kapsamında uygulanan Sevk Sonrası Reeskont Kredisi işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir. TCMB tarafından belirlenen bu limitte yapılacak değişiklikler ayrıca duyurulacaktır. Türk Lirası olarak kullandırılacak kredilerin üst limiti firma limitini aşmayacak şekilde bankamızca belirlenir.

 • Kredi İşlem Alt Limiti Ne Kadardır?

  Program kapsamında en az 100.000 ABD Doları ya da karşılığı TL tutarında işlem limiti uygulanacak olup, kredi başvurusu 100.000 ABD Doları ya da başvuru tarihi itibariyle karşılığı TL’nin altında kalan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

  KOBİ statüsüne haiz firmalar için işlem alt limiti en az 50.000 ABD Doları’dır.

 • Döviz Cinsi Nedir?

  Kredi TL ya da Döviz olarak kullandırılabilir. Döviz kredilerinde USD ve EURO döviz cinsleri üzerinden işlem yapılmaktadır.

 • Kredinin Vadesi Nedir?

  Program kapsamında vadesine azami 240 gün kalan bonolar iskonto edilecektir.

  Ayrıca yalnızca döviz kredilerinde program limiti içinde kalacak şekilde azami 50 milyon ABD Doları tutarına kadar, 240 günü aşan kısmı Bankamız kaynaklarından karşılanmak üzere vadesine 360 gün kalmış bonolar da iskonto edilebilecektir.

 • Bono Nasıl Düzenlenir?

  Onay formunu alan firmalar kredi kullandırımından önce Türk Eximbank tarafından belirlenecek döviz cinsi ve tutar üzerinden Türk Eximbank lehine Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalardan/faktoring şirketlerinden birinin avalini/cirosunu taşıyan ya da KGF tarafından keşidecisi için aval verilmiş bonoyu veya kredi kullandırımından önce Türk Eximbank tarafından belirlenecek döviz cinsi ve tutar üzerinden Bankamız nezdinde gayri nakdi limiti olan ticari bankalar tarafından düzenlenmiş devredilebilir dövizi natık kesin Teminat Mektubu ile birlikte kredi borçlusu firma tarafından aynı döviz cinsi ve tutar üzerinden keşide edilmiş avalsiz bonoyu Türk Eximbank’a ileteceklerdir.

  Düzenlenen bonolarda imzaları bulunan firma ve banka/faktoring şirketi/ KGF yetkililerinin isim ve kaşelerinin de yer alması gerekmektedir. Aval verilmiş bonolarda veya teminat mektubunda yer alan banka/faktoring şirketi/KGF yetkililerinin imza sirkülerleri ve yetki belgeleri de bono ile birlikte bankamıza iletilecektir.
 • Bono Tutarı Nedir?

  TL kredilerde bono tutarı başvuru tarihindeki TCMB Döviz Alış Kurundan hesaplanır. Ancak, iskontoya esas bono tutarı ve ihracat taahhüt tutarı kullandırımdan önce TCMB Döviz Alış Kuru esas alınarak Türk Eximbank tarafından yeniden belirlenir ve kesinleşen tutar firmaya bildirilir.

 • İhracat/Döviz Kazandırıcı Hizmet Taahhüdü Nedir?

  Kullanılan kredilerde kredi kullandırım tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleştirilmek üzere, döviz üzerinden düzenlenecek bono tutarında mal/döviz kazandırıcı hizmet ihracı taahhüdü doğar. 

  Ancak, döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı için VRHİB (Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi) kapsamında kullandırılan kredilerde, hizmet ihracı taahhüdünün belge süresi içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Taahhüt Nasıl Kapatılır?

  Mal ihracatı için kullanılan kredilerde gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle Bankamıza başvuruda bulunularak taahhüt kapatılır.

  Döviz kazandırıcı hizmetler için kullanılan kredilerde, kredi eğer VRHİB kapsamında kullanılmış ise taahhüt kapatma işlemi için firma tarafından TCMB’ye başvuru yapılır. Taahhüt kapama işlemi Merkez Bankası şubesi tarafından yapıldıktan sonra Bankamıza bildirilir. 

  Döviz kazandırıcı hizmetler için kullanılan kredi belgesiz kullanılmış ise taahhüt kapatma işlemi Bankamız tarafından sonuçlandırılır.

 • Taahhüde Saydırılmayacak İşlemler Nelerdir?

  Türk Eximbank Uluslararası Krediler/Garanti Programları kapsamındaki işlemler ile daha önce diğer ihracat kredi programları kapsamında taahhüde saydırılmış işlemler taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılamaz.

 • Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Nelerdir?
  Taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde FirmaTaahhütnamesi’nde yer alan müeyyideler uygulanır. 
 • Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Nelerdir?

  Kredinin kısmen ya da tamamen ödenmemesi halinde Firma Taahhütnamesi’nde yer alan müeyyideler uygulanır.