| esube
KGF/PGS
Firma İmza Yetkililerinin ve Ortaklarının Onaylı Kimlik Belgeleri
• Kredi belgelerine firma adına imza atacak temsil ve ilzama sahip kişiler ile firmada %25’i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortakların noter tasdikli nüfus cüzdan suretleri
 
• Noter tarafından onaylanacak olan kimliklerin T.C. Kimlik Numarası’nı ihtiva etmesi gerekmektedir.
 
• Firmanın yabancı ortağı ve temsil ve ilzama yetkilisi olması durumunda, söz konusu kişilerin pasaportlarının veya ikamet belgesinin noter onaylı örnekleri kabul edilebilir.
 
• Nüfus cüzdanlarının orijinallerinin nüfus cüzdanları sahipleri tarafından ibraz edilmesi şartıyla, fotokopilerinin üzerinde Bankamız yetkilileri tarafından “Aslı Görülmüştür” kaşesi vurularak paraflanması halinde de kabul edilecektir.