| esube
KGF/PGS
Ticaret Sicil Gazetesi
• Firmanın ve %25’i aşan hisseye sahip tüzel kişi ortaklarının kuruluşuna, faaliyet konusuna, temsil ve ilzama, ortaklık yapısına ve son değişikliklere ilişkin ticaret sicili gazetelerinin;
 
o Orijinalleri veya, (orijinallerin tarafımızdan görülmesi halinde, fotokopilerinin üzerinde Bankamız yetkilileri tarafından “Aslı Görülmüştür” kaşesi vurularak paraflanması halinde, gazete asılları firmaya iade edilebilir.)
 
o Noter tasdikli suretleri veya,
 
o İlgili ticaret sicil memuru tarafından resmi mühür tatbik edilmek suretiyle “aslının aynısıdır” olduğu belirtilen nüshası.
 
• Firmanın %25’i aşan hisse sahip tüzel kişi ortağının yabancı bir kuruluş olması halinde, söz konusu firmanın faaliyet gösterdiği ülkenin ticaret sicil gazetesine denk gelen belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından onaylanan örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümeleri kabul edilebilir.