| esube
KGF/PGS
 • Evrak Listesi Kontrol Formu
  Sayfanın devamında Evrak Listesi Kontrol Formuna ulaşabilirsiniz. Bu kontrol formu tarafınızca hazırlanan evrakın tam ve eksiksiz olarak hazırlanmasına yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir. Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  Evrak Kontrol Formu için burayı tıklayınız.
 • Hesap Durumu Belgesi
  Mali müşavir; SMMM ise TÜRMOB kaşesi, YMM ise YMM Mührü her sayfada imza/paraf ile yer almalıdır. Son sayfada mutlaka mali müşavirin ad-soyad unvanı yazılmalıdır.
   
  Hesap Durumu Belgesi için burayı tıklayınız.
   
  !  Mali Bilgiler (IV) kısmında gerekli olan bilgiler son üç yıla göre (2014/2015/2016) doldurulacak rakamlar bilanço ve gelir tablolarıyla uyumlu olmalıdır.
 • Ana Firma ve Grup Firmaları için 2014-2015 ve 2016 Yılları Bilanço ve Gelir Tabloları ve 2017- 2. Dönem Geçici vergi Beyannamesi
  Her sayfasında SMMM ise TÜRMOB kaşesi, YMM ise YMM mührü üzerine paraf veya imza bulunmalıdır.
 • Tam Tasdik Raporu / Denetim Raporu / Bağımsız Denetimden Geçen Firmaların Bağımsız Denetim Raporu - Aslı ya da müşavir tasdikli örneği
  Söz konusu raporu bulunmayan firmalar ((Ek Form - HDB)’de bulunan EK4A-B formatına uygun rapor düzenletmelidir
   
  • YMM/SMMM ıslak mühür ve imzasına haiz
  • 2014, 2015 ve 2016 takvim yıllarına ilişkin
 • 1., 2. VE 3. Maddelerde Sözü Geçen Belgeleri Onaylayan Bağımsız YMM veya Bağımsız SMMM' ye ait; (YMM ve SMMM’lerin firma çalışanı, ortağı veya ortakların yakın akrabası olmaması gerekmektedir.)
  • İlgili odadan almış olduğu güncel tarihli faaliyet belgesinin aslı,
  • İmza sirküleri veya imza beyannamesi fotokopisi,
  • Denetimde bulunduğu yılları içeren, firma ile imzaladığı sözleşmelerinin fotokopileri
 • Detay Mizanlar (2014-2015-2016-2017/2. Dönem) (Ana Firma ve Grup Firmaları İçin)
  • Alınan bilanço tarihleri ile uyumlu olarak istenmektedir.
  • Çıktı alıp gönderebilir, e-posta ile gönderebilir. Herhangi bir onay aranmamaktadır.
 • Uzun Vadeli Borçların İtfa Planı (Ana Firma ve Grup Firmaları için)
  • Çıktı alıp gönderebilir, e-posta ile gönderebilir. Herhangi bir onay aranmamaktadır.
 • İmza Sirküleri
  • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin güncel noter onaylı imza sirküleri aslı, (firma yetki ve yetkililerinde değişiklik olması halinde yeni imza sirkülerinin noter onaylı sureti talep edilecektir)
   
   
 • Firma Yetkilileri Tarafından İmzalanacak "Muvafakatname" (Ana Firma ve Grup Firmaları için)
  • Muvafakatnameye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Ortaklık Yapısını Gösteren Belge(A.Ş.'lerden Hazirun Cetveli Fotokopisi, LTD.'lerden İlgili Ticaret Sicil Gazetesi) (Ana Firma ve Grup Firmaları için)
  • Evrağın fotokopisi yeterlidir. İçinde bulunduğumuz yıla ait bir hazirun cetveli yok ise mümkün olduğunca en yakın tarihli olanın alınması gerekmektedir.
 • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Firmanın ve %25’i aşan hisseye sahip tüzel kişi ortaklarının kuruluşuna, faaliyet konusuna, temsil ve ilzama, ortaklık yapısına ve son değişikliklere ilişkin ticaret sicili gazetelerinin;
   
  o Orijinalleri veya, (orijinallerin tarafımızdan görülmesi halinde, fotokopilerinin üzerinde Bankamız yetkilileri tarafından “Aslı Görülmüştür” kaşesi vurularak paraflanması halinde, gazete asılları firmaya iade edilebilir.)
   
  o Noter tasdikli suretleri veya,
   
  o İlgili ticaret sicil memuru tarafından resmi mühür tatbik edilmek suretiyle “aslının aynısıdır” olduğu belirtilen nüshası.
   
  • Firmanın %25’i aşan hisse sahip tüzel kişi ortağının yabancı bir kuruluş olması halinde, söz konusu firmanın faaliyet gösterdiği ülkenin ticaret sicil gazetesine denk gelen belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından onaylanan örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümeleri kabul edilebilir.
 • Firma İmza Yetkililerinin ve Ortaklarının Onaylı Kimlik Belgeleri
  • Kredi belgelerine firma adına imza atacak temsil ve ilzama sahip kişiler ile firmada %25’i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortakların noter tasdikli nüfus cüzdan suretleri
   
  • Noter tarafından onaylanacak olan kimliklerin T.C. Kimlik Numarası’nı ihtiva etmesi gerekmektedir.
   
  • Firmanın yabancı ortağı ve temsil ve ilzama yetkilisi olması durumunda, söz konusu kişilerin pasaportlarının veya ikamet belgesinin noter onaylı örnekleri kabul edilebilir.
   
  • Nüfus cüzdanlarının orijinallerinin nüfus cüzdanları sahipleri tarafından ibraz edilmesi şartıyla, fotokopilerinin üzerinde Bankamız yetkilileri tarafından “Aslı Görülmüştür” kaşesi vurularak paraflanması halinde de kabul edilecektir.
 • Kapasite Raporu (İmalatçı Firmalar için)
 • Firmanın ve Grup Firmalarının Vergi Borcu Olmadığına Dair Yazı
  • 6183 S.K. 22/A Mad. Kapsamında borcunum bulunmadığı ifadesi yer almalıdır.
 • Firmanın ve Grup Firmalarının SGK Borcu Olmadığına Dair Yazı
  • KREDİ GARANTİ FONU'NA Verilmek Üzere Düzenlenen e-Borcu Yoktur Belgesi
  • 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına istinaden KREDİ GARANTİ FONU'NA ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olmalıdır.
  • İhale Konusu İşlerle ilgili belge kabul edilmemektedir.
 • Firmanın ve Grup Firmalarının Banka Limit Risk Dökümü
  • Banka Limit Risk Tablosu Formu için burayı tıklayınız.
 • Firma ve Grup Firmaları ile Ortaklarının Gayrimenkul Bilgileri
  • Gayrimenkul Bilgileri Formu için burayı tıklayınız.
 • Kredi Talep Formu
  • www.eximbank.gov.tr adresinden ilgili kredi programının Uygulama Esasları ve Ekleri bölümünden temin edilerek firma yetkililerince düzenlenmelidir.