| esube
İhracat Kredi Sigortası
Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Öncesi Risk Programı
 

Ürün Adı                 :Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Öncesi Risk Programı

Program’ın Amacı: Sigortalı ile alıcı arasında imzalanmış olan Satış Sözleşmesi çerçevesinde üretilen malların henüz teslim edilmemiş olduğu hallerde, Sigortalı’nın, Satış Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirmek amacıyla yaptığı harcamaların, ticari ve/veya politik risklere karşı belirli limitler dahilinde sigortalanmasıdır.

İçerik ve işleyişi      :

Sigortalı sipariş aldığı malların imalat ve ihracına ilişkin olarak, miktar, kalite, fiyat, nakliye, teslim ve benzeri diğer koşulları düzenleyen İmalat ve Satış Sözleşmesi’ni Alıcısı, vekili veya onun nam ve hesabına hareket eden herhangi bir kişi ile imzalamış olması ve Türk Eximbank’a Satış Sözleşmesi’nin aslı veya Türk Eximbank’ça onaylı sureti ile “Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri” esas alınarak, Satış Sözleşmesi’ne konu malın üretimine doğrudan katkısı bulunan işçilik, ilk madde ve malzeme ile enerji giderleri için emsal bedeller üzerinden hesaplanmış “Maliyet Beyanı”nı ibraz etmesi ve işbu Poliçe ve buna bağlı her türlü sigorta evrakı kapsamındaki koşulların yerine getirilmesi ve Türk Eximbank’ın uygun bulması kaydıyla sevk öncesi riskler için sigorta teminatı almaya hak kazanır.

Kapsamı: Poliçe’de tanımlı sevk öncesi dönem ticari ve politik riskler nedeniyle sigorta kapsamına alınan Satış Sözleşmesi’ne ilişkin sipariş iptalleri ile Türk Eximbank tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, sebepsiz sözleşme iptalleri de kapsam dâhilindedir.