| esube
Uluslararası Krediler
İhracat Alacakları İskonto Programı
Bankamızca; ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların vadeli satış imkanlarının arttırılması ve sevk sonrası aşamada finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla uygulamaya konulan program kapsamında gayrikabili rücu vadeli akreditifli, kabul kredili, vesaik mukabili veya mal mukabili ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen vadeli ihracat alacakları iskonto edilmektedir.