| esube
Uluslararası Krediler
Kredi
Uluslararası Proje Kredileri

Program kapsamında müteahhit firmalar tarafından yurtdışında üstlenilen projeler nakdi veya gayri nakdi (garanti) kredilerle desteklenir.

Kredi Borçlusu 

Uluslararası Proje Kredisi, “alıcı kredisi” niteliğinde olup devlet garantisi teminatı altında ilgili ülkenin kamu kurum/kuruluş/bankalarına açılabileceği gibi Türk Eximbankça muteber kabul edilen bankalara ve bu bankaların garantisi altınd diğer bankalara/alıcılara açılabilmektedir.

Türk Eximbank ön eleme kriterlerini karşılayan muhtemel bankalar belirlenmiştir. Ön incelemesi yapılmış bankalara Referans Banka Listesi linkinden ulaşabilirsiniz. Kredi borçlusu olacak, ilgili listedeki bankalardan kredi başvurusu gelmesi halinde; işlemin özelliği ve bankanın başvuru anındaki finansal durumu dikkate alınarak yapılacak analiz sonucunda banka limiti tahsis edilir. Listede yer almayan bankalar, işlem bazında değerlendirilir.

Kredi Başvurusu

Kredi başvurusu, kredi borçlusu olacak kurum, kuruluş veya banka tarafından yapılır. Başvuru mektubu talep edilen kredi tutarını, teminatları ve proje bilgilerini içermelidir. Başvuru mektubu ekinde işveren ile müteahhit firma arasında imzalanmış “Kontrat” ve proje kapsamında Türkiye’den gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatı bilgilerini de içeren “önfizibilite raporu” bulunmalıdır.

Kredi Tutarının Belirlenmesi

Proje kapsamında Türkiye’den ihraç edilecek mal ve hizmet tutarının %85’ine kadar kredi sağlanabilir. Üçüncü ülkelerden yapılacak ihracat Türk Eximbank finansmanına konu edilemez. Ancak Türkiye ve üçüncü ülkelerden yapılacak ihracat toplamının %85’ini geçmeyecek şekilde Türk mal ve hizmet ihracının %100’ü finanse edilebilir. Proje’nin özelliklerine bağlı olarak Türk mal ve hizmet ihracının %30’unu geçmeyecek şekilde yerel harcamaların finanse edilmesi işlem bazında istisnai olarak değerlendirilir. Kredi tutarının belirlenebilmesi için fizibilite raporunda Türkiye ihracatı, 3.ülke ihracatı ve yerel harcama tutarlarının detaylı olarak verilmesi gerekir.

Müteahhit Firmalarda Aranan Nitelikler

Yurtdışında proje üstlenen firmaların Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş, mali yapısı güçlü, ticari itibarı yüksek ve alanında deneyimli olmaları beklenmektedir.

Müteahhit firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi sahibi olmalıdır.

Müteahhit Firmalardan Talep Edilen Belgeler

Kredi başvurusunu müteakip, firma tarafından aşağıdaki belgelerin ibrazı gereklidir:

  • Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ne kayıtlı FIDIC üyesi bağımsız bir Türk müşavir tarafından hazırlanmış ve onaylanmış Fizibilite Raporu

Kredi Başvurularının Değerlendirilmesi

Kredi başvuruları, ülke, kredi borçlusu, proje ve müteahhit firmanın uygunluğu bakımından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Düzenlemesi ve Türk Eximbank kredilendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. Uygun görülenler Yönetim Kurulu onayına sunulur. 20 milyon ABD Doları ve üzerindeki projelere yönelik kredi kararları ayrıca Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan’ın onayına sunulur.

Kredi Anlaşması

Kredi işlemine özel olarak belirlenen finansman koşullarına uygun olarak tasarlanan kredi anlaşmaları, farklı ülke hukuklarının kredi ilişkisine etkisi dikkate alınarak uluslararası hukuk firmaları tarafından hazırlanır. Kredi Anlaşmaları; Türk Eximbank, kredi borçlusu ve garantörü arasında gerçekleşen müzakereler sonrasında imzalanır. İmza sonrasında çok sayıda yürürlük koşulu ve belgesi (komisyonların ve giderlerin ödenmesi, projeye yönelik diğer finansman kaynaklarının tevsiki, akreditifin açılması, yetki belgelerinin, imza sirkülerlerinin, çevresel izinlerin vs. belgelerin ibrazı) tamamlanarak kredi kullandırımlara hazır hale gelir.

Uygulama Esasları

Türk Eximbank ve müteahhit firma arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükler, Türk Eximbank tarafından işleme özel olarak düzenlenen Uygulama Esasları ile belirlenir.

Müteahhit Firmalara Yapılan Ödemeler

Müteahhit firma tarafından hazırlanan, işveren ve kredi borçlusu tarafından onaylanan hakediş belgeleri, kredi borçlusunun ödeme talebi ile birlikte Türk Eximbank’a iletilir. Ayrıca ödemeye konu hakediş kapsamındaki mal ve hizmet ihracına ilişkin faturalar ve gümrük beyannameleri müteahhit firma tarafından Türk Eximbank’a ibraz edilir. İncelenen belgelerin uygun bulunması halinde Kredi Anlaşması kapsamında kredi borçlusu borçlandırılarak müteahhit firmanın Türkiye’deki banka hesabına hakediş ödemesi gerçekleştirilir.

Finansman Koşulları

Finansman koşulları işlem bazında belirlenir. Program kapsamında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) Resmi Destekli İhracat Kredilerine İlişkin Düzenlemesi çerçevesinde ticari koşullarda finansman sağlanır.

Vade: Projenin niteliklerine bağlı olarak belirlenen vade; projenin tamamlanma dönemi ve geri ödeme döneminden oluşur. Projenin tamamlanma dönemi, inşa süresi kadardır. Geri ödeme dönemi ise projenin tamamlanma döneminin bitiminde başlar. Altyapı ve üstyapı projelerinde geri ödeme dönemi genellikle azami 10 yıl olmakla birlikte projenin niteliğine bağlı olarak 12 yıl (nükleer dışı enerji santralleri),14 yıl (demiryolu altyapısı) veya 18 yıl (yenilenebilir enerji, iklim değişikliği azaltıcı veya su projeleri) vadelere çıkılması da işlem bazında değerlendirilir.

Faiz Oranı: Kredinin Türk Eximbank için kaynak maliyeti dikkate alınarak, vadeye uygun, sabit veya değişken (LIBOR/EURIBOR + marj) faiz oranları kullanılır.

Ülke Risk Primi: Kredi kapsamında alıcı ülkenin ve kredi borçlusunun risk durumuna bağlı olarak hesaplanan oranda ülke risk primi alınması zorunludur. Kredi borçlusunun tercihine veya işlemin niteliğine bağlı olarak risk primi kredi borçlusu tarafından peşin ödenir ya da kredi tutarına eklenerek vade tanınır.

Anapara ve Faiz Ödemeleri: Anapara ve faiz ödemeleri kredi borçlusu tarafından kredi anlaşmasında belirlenen koşullarda gerçekleştirilir. Projenin tamamlanma döneminde yalnızca altı ayda bir kredinin faizi ödenir. İlk geri ödeme, projenin tamamlanma döneminin bitiminden altı ay sonradır. Geri ödemeler, altı ayda bir eşit taksitler halinde yapılır.

Komisyonlar ve Masraflar

Komisyon oranları işlem bazında belirlenir ve kredi borçlusu tarafından ödenir.

Yönetim Komisyonu: Kredi anlaşmasının imzalanmasını müteakip bir defaya mahsus ödenir.

Taahhüt Komisyonu: Kredinin kullandırım süresi boyunca kredinin kullanılmayan kısmı üzerinden hesaplanarak altışar aylık dönemlerde ödenir.

Ayrıca, kredi anlaşması hazırlanması süresince Türk Eximbank tarafından yapılan hukuki giderler ve diğer masraflar kredi borçlusu tarafından ödenir.

Diğer Harcamalar

Türk Eximbank’ın; projenin herhangi bir aşamasında yerinde inceleme yapılmasına gerek görmesi halinde, satın alacağı müşavirlik hizmet bedelleri ve yapacağı diğer harcamalar müteahhit firma tarafından karşılanır.

Teminatlar

Kredilerin öncelikli teminatı devlet garantisi ya da muteber banka garantisidir. Kredi borçlusunun devlet garantisi verecek kuruluşun ya da muteber bankanın kendisi olması halinde ayrıca bu garantiler istenmez.

Borçlu ülkenin veya projenin özelliklerine bağlı olarak devlet garantisi veya muteber banka garantisine ek teminatlar talep edilebilir.

Ülke Limiti

Faaliyette bulunulacak ülkeler ve bu ülkelere açılabilecek kredi limitleri Bakanlar Kurulu’nca yıllık olarak belirlenir. Uluslararası Krediler ve Orta Vadeli Sigorta/Garanti Programları tarafından ortak olarak kullanılan bu limitler Türk Eximbank tarafından ilgili ülkede alınacak azami risk tutarlarını belirler. Türk Eximbank; kredi ilişkisine gireceği ülkelerde almak istediği risk tutarını, projenin gerçekleştirileceği ve borçlunun mukim olduğu ülkenin ekonomik ve politik durumunu etkileyen her türlü güncel veriyi değerlendirerek belirler.

Çevresel Değerlendirme

Türk Eximbank Çevre Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.

Rüşvetle Mücadele

Ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri dikkate alınarak hazırlanan Uygulama Esasları çerçevesinde, Taahhütname ve Muvafakatnamenin krediden yararlanan müteahhit firma tarafından Türk Eximbank’a ibrazı zorunludur.