| esube
Krediler
Firma Yetkililerinin Kimlik Bilgileri

·         Kredi belgelerine firma adına imza atacak temsil ve ilzama sahip kişiler ile firmada %25’i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortakların noter tasdikli nüfus cüzdan suretleri. Noter tarafından onaylanacak olan kimliklerin T.C. Kimlik Numarası’nı ihtiva etmesi gerekmektedir. 

·         Söz konusu belgeler sadece ilk başvuru aşamasında alınacak olup, kimlik bilgilerine ilişkin yıllık kontroller T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce sağlanan “Kimlik Paylaşım Sistemi” servisinden yararlanılarak yapılacaktır. Kimlik bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde yeni bilgileri içeren noter onaylı nüfus cüzdanı örneğinin tarafımıza ivedilikle iletilmesi gerekmektedir.

·         Firmada %25'i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortakların veya firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin yabancı uyruklu olması durumunda, söz konusu kişilerin pasaportlarının veya ikamet belgesinin noter onaylı örnekleri kabul edilebilir. 

·     Nüfus cüzdanlarının orijinallerinin tarafımızdan görülmesi halinde, fotokopilerinin üzerinde Bankamız yetkilileri tarafından “Aslı Görülmüştür” kaşesi vurularak paraflanması halinde de alınabilir. (İrtibat Büroları için de geçerlidir.)

** Firma ortağı olan tüzel kişiler için istenen evrak ticaret sicil gazeteleri maddesinde sayılmıştır.