| esube
Krediler
Firma İstihbarat ve Analiz Evrakı Listesi

Talep edilen evrak listesine buradan ulaşabilirsiniz.

 • Hesap Durumu Belgesi

  Firma denetçisi tarafından hazırlanacak olan Hesap Durumu Belgesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

  • Belgeyi hazırlayan denetçi SMMM ise TÜRMOB kaşesi, YMM ise YMM mührü her sayfada imza/paraf ile birlikte yer almalıdır. 
  • Belgenin son sayfasında SMMM/YMMM’nin TÜRMOB kaşesi/YMM Mührü’nün yanı sıra, denetçinin imzası (Paraf kesinlikle kabul olmayacaktır) ve Ad-Soyad ile Unvanı yer almalıdır.
  • Son üç mali yıla ilişkin doldurulacak rakamlar bilanço ve gelir tablolarıyla uyumlu olmalıdır.  

  *Halka açık firmalar için; Bankamızca www.kap.gov.tr internet adresinden temin edilecek elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmış bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen, dipnotlarını da içeren bilanço, kar ve zarar cetvelleri/gelir tabloları ile bunlara ek mali tablolarını ihtiva eden bağımsız denetim raporları hesap durumu belgesi ve ekleri yerine kabul edilecektir.

 • Bilanço ve Gelir Tabloları

  Firmanın son üç mali dönemine ait tablolar talep edilmektedir.

  Tabloların her sayfasında; tabloyu düzenleyen SMMM ise TÜRMOB kaşesi, YMM ise YMM mührü üzerine paraf atılmalıdır.

  *Halka açık firmalar için; Bankamızca www.kap.gov.tr internet adresinden temin edilecek elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmış bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen, dipnotlarını da içeren bilanço, kar ve zarar cetvelleri/gelir tabloları ile bunlara ek mali tablolarını ihtiva eden bağımsız denetim raporları hesap durumu belgesi ve ekleri yerine kabul edilecektir.
 • Tam Tasdik Raporu / Denetim Raporu / Bağımsız Denetimden Geçen Firmaların Bağımsız Denetim Raporu

  Firmanın son üç mali dönemine ait denetim raporları talep edilmektedir.

  Denetim Raporlarının YMM/SMMM ıslak mühür ve imzasına haiz asılları ya da denetçi tasdikli örnekleri kabul edilmektedir.

  Firmanın tam tasdik kapsamında olmaması durumunda Hesap Durumu Belgesi (Ek Form-HDB) eklerinden 4/A ve 4/B ‘ ye uygun ve son 3 yıla ilişkin Denetim Raporlarının hazırlanması gerekmektedir.

 • Belgeleri Onaylayan Bağımsız YMM / SMM’ye ait Evraklar
  • İlgili odadan alınan denetçi faaliyet belgesinin aslı,
  • İmza sirküleri fotokopisi, (Faaliyet belgesinin aslında eğer denetçi imzası var ise bu evrağın alınmasına gerek bulunmamaktadır.) (İmza sirküleri yerine imza beyannamesi de alınabilir.)
  • Denetimde bulunduğu yılları içeren, firma ile imzaladığı tasdik sözleşmelerinin fotokopileri ( Son 3 yıllık veriyi onaylayan denetçinin aynı olması durumunda son yıl tasdik sözleşmesi yeterli olacaktır. )
 • Detay Mizanlar
  • Son üç yıla ilişkin bilanço dönemleri itibariyle hazırlanmış olmalıdır.
  • Çıktı alınarak, e-posta ile ya da CD ile gönderilebilinir. Herhangi bir onay aranmamaktadır.
 • Uzun Vadeli Borçların İtfa Planı
  • Son üç yıla ilişkin bilanço dönemleri itibariyle hazırlanmış olmalıdır.
  • Çıktı alıp gönderebilir, e-posta ile gönderebilir, CD ile gönderilebilinir. Herhangi bir onay aranmamaktadır.
 • Muvafakatname

  Muvafakatnameye buradan ulaşabilirsiniz.

  Muvafakatname firma yetkilileri tarafından imzalanacaktır.

  İstihbarat çalışmaları ve Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde yapılacak çalışmalar için talep edilmektedir.

 • Hazirun Cetveli

  Yalnızca Anonim Şirketlerden talep edilmektedir.

  Evrakın fotokopisi yeterlidir. İçinde bulunduğumuz yıla ait bir hazirun cetveli yok ise mümkün olduğunca en yakın tarihli olanın alınması gerekmektedir.
 • Ticaret Sicil Gazeteleri
   

  ·         Firmanın ve %25’i aşan hisseye sahip tüzel kişi ortaklarının kuruluşuna, faaliyet konusuna, temsil ve ilzama, ortaklık yapısına ve son değişikliklere ilişkin ticaret sicili gazetelerinin;

  ·         Orijinalleri veya, (orijinallerin tarafımızdan görülmesi halinde, fotokopilerinin üzerinde Bankamız yetkilileri tarafından “Aslı Görülmüştür” kaşesi vurularak paraflanması halinde, gazete asılları firmaya iade edilebilir.) (İrtibat Büroları için de geçerlidir.) 

  ·         Noter tasdikli suretleri veya,

  ·         İlgili ticaret sicil memuru tarafından resmi mühür tatbik edilmek suretiyle “aslının aynısıdır” olduğu belirtilen nüshası.

        Firmanın %25’i aşan hissesine sahip tüzel kişi ortağının yabancı bir kuruluş olması halinde, söz konusu firmanın faaliyet gösterdiği ülkenin ticaret sicil gazetesine denk gelen belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından onaylanan veya “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” çerçevesinde bu sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi düşülen örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümeleri alınır.

 • İmza Sirküleri

  Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin güncel noter onaylı imza sirküleri aslı, (firma yetki ve yetkililerinde değişiklik olması halinde yeni imza sirkülerinin noter onaylı sureti talep edilecektir)

 • Faks Sözleşmesi

  Faks Sözleşmesine buradan ulaşabilirsiniz

  Sözleşme tek taraflı olarak noter huzurunda temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır veya firma yetkililerince Bankamız huzurunda imzalanacaktır. (Huzurda imza Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü, Şube ve İrtibat Bürolarımızda kabul edilebilmektedir.)

 • Firma Yetkililerinin Kimlik Bilgileri

  ·         Kredi belgelerine firma adına imza atacak temsil ve ilzama sahip kişiler ile firmada %25’i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortakların noter tasdikli nüfus cüzdan suretleri. Noter tarafından onaylanacak olan kimliklerin T.C. Kimlik Numarası’nı ihtiva etmesi gerekmektedir. 

  ·         Söz konusu belgeler sadece ilk başvuru aşamasında alınacak olup, kimlik bilgilerine ilişkin yıllık kontroller T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce sağlanan “Kimlik Paylaşım Sistemi” servisinden yararlanılarak yapılacaktır. Kimlik bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde yeni bilgileri içeren noter onaylı nüfus cüzdanı örneğinin tarafımıza ivedilikle iletilmesi gerekmektedir.

  ·         Firmada %25'i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortakların veya firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin yabancı uyruklu olması durumunda, söz konusu kişilerin pasaportlarının veya ikamet belgesinin noter onaylı örnekleri kabul edilebilir. 

  ·     Nüfus cüzdanlarının orijinallerinin tarafımızdan görülmesi halinde, fotokopilerinin üzerinde Bankamız yetkilileri tarafından “Aslı Görülmüştür” kaşesi vurularak paraflanması halinde de alınabilir. (İrtibat Büroları için de geçerlidir.)

  ** Firma ortağı olan tüzel kişiler için istenen evrak ticaret sicil gazeteleri maddesinde sayılmıştır.